Regeling rente bijzondere rekeningen deurwaarders BES

Geldend van 06-06-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 mei 2015, nr. 636335, houdende voorschriften betreffende de berekening en uitkering van de rente, toegevoegd aan de bijzondere rekeningen van deurwaarders in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling rente bijzondere rekeningen deurwaarders BES)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 12a, zevende lid, van de Deurwaarderswet BES,

Besluit:

Artikel 1

De rente wordt berekend aan de hand van het rentepercentage dat in het normale economische verkeer, mede gelet op het gemiddelde bedrag op de bijzondere rekening of rekeningen, gebruikelijk is.

Artikel 2

Tenzij de deurwaarder en de rechthebbende schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de aan het aandeel van de rechthebbende op de bijzondere rekening(en) toegevoegde rente zo snel mogelijk, doch uiterlijk gelijk met het aandeel aan de rechthebbende uitgekeerd.

Artikel 3

  • 1 Indien het aandeel van de rechthebbende op de bijzondere rekening(en) bij aanvang van iedere eerste dag van twee opeenvolgende maanden hoger is dan 500 USD, wordt de rente per maand berekend over de helft van de som van het aandeel bij aanvang van genoemde dagen.

  • 2 Voor de toepassing van het eerste lid, wordt bij de vaststelling van de hoogte van het aandeel niet betrokken het aandeel van de rechthebbende in ontvangen bedragen, voor zover dat aandeel aan de rechthebbende is uitgekeerd binnen vijf dagen nadat het bedrag op de bijzondere rekening(en) is ontvangen.

  • 3 Voor de toepassing van het eerste lid, wordt de rente die gedurende enige maand over het aandeel van de rechthebbende is gekweekt, geacht aan dat aandeel te zijn toegevoegd op de tweede dag van de dag van de daarop volgende maand.

  • 4 Het eerste lid is niet van toepassing op het aandeel van de rechthebbende in ontvangen bedragen groter dan 10.000 USD, dat niet aan de rechthebbende is uitgekeerd binnen vijf dagen nadat het bedrag op de bijzondere rekening(en) is ontvangen. In dat geval wordt de rente berekend over de periode waarin het aandeel van de rechthebbende blijkens de valuta-data op de bijzondere rekening of rekeningen heeft gestaan.

  • 5 Onverminderd het vierde lid behoeft over de voorafgaande maand geen rente te worden berekend, indien het aandeel van de rechthebbende op de bijzondere rekening(en) bij aanvang van de eerste dag van de maand lager is dan of gelijk is aan 500 USD.

Artikel 4

Zodra de hoogte daarvan vaststaat, wordt de deurwaarder rechthebbende op rentegelden die:

  • a. op grond van artikel 3 niet worden uitgekeerd, of

  • b. zijn gekweekt over saldi die hij op grond van de opdrachtverlening kan verrekenen en heeft verrekend.

Artikel 5

Artikel 3 blijft buiten toepassing op het aandeel van de rechthebbende dat is ontvangen op een afzonderlijke bijzondere rekening die uitsluitend bestemd is voor gelden die de deurwaarder in verband met zijn werkzaamheden ten behoeve van een individuele rechthebbende onder zich neemt.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rente bijzondere rekeningen deurwaarders BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 mei 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Terug naar begin van de pagina