Besluit erkenning universitaire opleiding scheikunde i.c.m. enkele specifieke opleidingen [...] aan universitaire opleiding geneeskunde of biologie

Geldend van 05-06-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 mei 2015, kenmerk 770094-136774-GMT, houdende erkenning van de universitaire opleiding scheikunde in combinatie met enkele specifieke opleidingen als gelijkwaardig aan de universitaire opleiding geneeskunde of biologie, in verband met de benoeming van een persoon als bedoeld in artikel 3, tweede lid van de Regeling voorschriften bloedvoorziening

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op het artikel 3, tweede lid, onder a, van de Regeling voorschriften bloedvoorziening;

Besluit:

Artikel 1

Als gelijkwaardig aan een universitaire opleiding op het gebied van geneeskunde of biologie wordt erkend: een universitaire opleiding op het gebied van scheikunde in combinatie met opleidingen en trainingen in het kader van bloedbankkunde, immunologie, hematologie, epidemiologie en toxicologie.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,

de directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie,

M.T.M. van Raaij

Terug naar begin van de pagina