Besluit verlenen van volmacht en machtiging aan Financieel Diensten Centrum

[Regeling vervallen per 23-03-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2017.]
Geldend van 02-06-2015 t/m 31-10-2017

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 mei 2015, houdende het verlenen van volmacht en machtiging aan het Financieel Diensten Centrum

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelend in overeenstemming met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 32, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001, artikel 1 van het Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996 en artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-03-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. FDC: het Financieel Diensten Centrum van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • c. Volmacht: de bevoegdheid om in naam van de minister privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • d. Machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister feitelijke handelingen te verrichten, die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • e. Regeling kasbeheer 2012: de regeling van de minister van Financiën van 24 oktober 2011 inzake het kasbeheer bij het Rijk.

Artikel 2

[Vervallen per 23-03-2018]

 • 2 Het hoofd FDC heeft volmacht en machtiging ten aanzien van:

  • a. het voor de minister verrichten van de rechtshandelingen en feitelijke handelingen op het gebied van het kasbeheer, genoemd in artikel 1, tweede lid, van de Regeling kasbeheer 2012;

  • b. het openen, wijzigen en opheffen van bankrekeningen;

  • c. het aanwijzen van ten hoogste twee andere onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen als kasbeheerder.

 • 3 Van een aanwijzing als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, of een intrekking daarvan, doet het hoofd FDC terstond mededeling aan de directeur FEZ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 3

[Vervallen per 23-03-2018]

De uitoefening van de volmacht en machtiging door het hoofd FDC geschiedt met inachtneming van de wet- en regelgeving die toepasselijk is op het terrein waarvoor volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 4

[Vervallen per 23-03-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2015.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina