Regeling bekostiging financieel toezicht 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 30-05-2017.]
[Regeling vervallen per 01-01-2019.]
Geldend van 09-11-2016 t/m 31-12-2018

Regeling van de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 mei 2015, kenmerk: FM 2015/799 M, tot vaststelling van de bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 13, zevende lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor het jaar 2015 (Regeling bekostiging financieel toezicht 2015)

De Minister van Financiën en de Staatsecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 13, zevende lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht;

BESLUITEN:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2019]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. geconsolideerde jaarrekening: jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van personen die een groep of groepsdeel vormen en andere in de consolidatie meegenomen personen, als één geheel zijn opgenomen;

 • b. toezichtcategorie: toezichtcategorie als bedoeld in bijlage II en III van de Wet bekostiging financieel toezicht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2019]

 • 1 Voor het kalenderjaar 2015 worden de bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 13, zevende lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor bijlage II, onderdeel ‘Toezichthouder: Autoriteit Financiële Markten’, als volgt vastgesteld:

  Toezichtcategorie

  Maatstaf

  Bandbreedtes

  Tarieven

  Aanbieders van krediet

  Particuliere cliënten(PC):

   

  € 1.140 vermeerderd met:

  Aantal particuliere cliënten dat met de aanbieder rechtstreeks of middellijk als wederpartij een overeenkomst is aangegaan inzake krediet

     
   

  >0 tot en met 5.000 PC

  € 3,45 per PC

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >5.000 tot en met 10.000 PC

  € 2,41 per PC

       
     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >10.000 tot en met 100.000 PC

  € 0,34 per PC

       
     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >100.000 PC

  € 0,17 per PC

  Accountantsorganisaties

  Omzet:

   

  € 1.600 in voorkomend geval vermeerderd met:

  Omzet uit wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB-controles) en bij controlecliënten die geen organisaties van openbaar belang zijn (niet OOB-controles)

  Omzet uit OOB-controles:

   
   

  >€ 0 tot en met € 10 miljoen

  € 33.240 per € miljoen omzet

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 10 miljoen tot en met € 20 miljoen

  € 15.928 per € miljoen omzet

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 20 miljoen

  € 8.587 per € miljoen omzet

       
   

  Omzet uit niet OOB-controles:

   
     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 0 tot en met € 20 miljoen

  € 10.111 per € miljoen omzet

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 20 miljoen tot en met € 100 miljoen

  € 5.679 per € miljoen omzet

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 100 miljoen

  € 2.078 per € miljoen omzet

  Adviseurs en bemiddelaars

  Fte's:

   

  € 820 vermeerderd met:

  Het aantal werknemers en andere personen, die zich onder verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener direct of indirect bezighouden met financiële dienstverlening, waarbij het aantal deeltijdmedewerkers wordt omgerekend naar voltijdmedewerkers

     
   

  >0 tot en met 20,0 fte’s

  € 337 per fte

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >20,0 tot en met 200,0 fte’s

  € 307 per fte

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >200,0 tot en met 500,0 fte’s

  € 62 per fte

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >500,0 fte’s

  € 16 per fte

  Afwikkelondernemingen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen

  Provisie-inkomsten (PI)

  Personen met PI in het bereik van:

   
     

  € 0 tot en met € 0,2 miljoen

  € 522

     

  >€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen

  € 1.140

     

  >€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen

  € 1.855

     

  >€ 1 miljoen tot en met € 5 miljoen

  € 2.533

     

  >€ 5 miljoen

  € 3.250

  Banken en clearinginstellingen

  Minimum omvang toetsingsvermogen (MTV):

   

  € 8.130 vermeerderd met:

       

  Minimum omvang toetsingsvermogen berekend conform de regels die op grond van artikel 3:57 van de Wet op het financieel toezicht worden bepaald

     
   

  >€ 0 tot en met € 80 miljoen MTV

  € 1.250 per € miljoen MTV

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 80 miljoen tot en met € 400 miljoen MTV

  € 541 per € miljoen MTV

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 400 miljoen tot en met € 4 miljard MTV

  € 282 per € miljoen MTV

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 4 miljard MTV

  € 82 per € miljoen MTV

  Beleggingsinstellingen en aanbieders van beleggingsobjecten

  Balanstotaal (BT):

   

  € 6.540 vermeerderd met:

  Het gezamenlijk balanstotaal waarover beheer wordt gevoerd

     
   

  >€ 0 tot en met € 5 miljard BT

  € 55,93 per € miljoen BT

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 5 miljard tot en met € 10 miljard BT

  € 31,15 per € miljoen BT

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 10 miljard tot en met € 15 miljard BT

  € 2,48 per € miljoen BT

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 15 miljard BT

  € 0,14 per € miljoen BT

  Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening, exclusief exploitanten van een MTF

  Vergunningtypen in combinatie met effectenrekeningen:

     

  a. vergunningtypen voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;

     

  b. het aantal effectenrekeningen (ER) bij of in beheer bij de desbetreffende instelling

  Vergunningtypen:

   
   

  Vergunning voor het ontvangen en doorgeven van orders als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  € 1.634 in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  Vergunning voor het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  € 4.902 in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  Vergunning vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  € 6.536 in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  Vergunning voor beleggingsadvies als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  € 4.902 in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  Vergunning voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgaranties als bedoeld in artikel 1:1van de Wet op het financieel toezicht

  € 1.634 in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  Vergunning voor het begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  € 1.634 in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  In combinatie met effectenrekeningen (ER):

  In alle gevallen vermeerderd met:

   

  0 tot en met 100 ER

  € 8,67 per ER

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >100 tot en met 1.000 ER

  € 6,89 per ER

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >1.000 tot en met 10.000 ER

  € 3,44 per ER

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >10.000 ER

  € 1,71 per ER

  Beleggingsondernemingen voor eigen rekening

  Handelaren:

   

  € 460 vermeerderd met:

  Het aantal in Nederland werkzame personen dat door de onderneming is belast met het verrichten van transacties in financiële instrumenten

     
   

  >0 handelaren

  € 1.165 per handelaar

  Centrale tegenpartijen

  Omzet:

  € 19.700 vermeerderd met:

  De aan de hand van de artikelen 41, 42 en 43 van Verordening (EU) Nr. 648/2012 (EMIR-verordening) te bepalen waarde van het geheel aan middelen dat de centrale tegenpartij aanhoudt ter dekking van de risico’s die zij loopt.

   
   

  >€ 0 tot en met € 10 miljoen

  € 1.470 per € miljoen omzet

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 10 miljoen tot en met € 100 miljoen

  € 440 per € miljoen omzet

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 100 miljoen tot en met € 1 miljard

  € 70 per € miljoen omzet

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 1 miljard

  € 50 per miljoen € omzet

  Effectenuitgevende instellingen: markt

  Marktkapitalisatie:

  De gemiddelde marktkapitalisatie (GMK) van de instelling.

     
   

  Personen als bedoeld in artikel 5:25i, eerste lid, artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, of artikel 5:60, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht voor zover het aandelen uitgevende personen betreft niet zijnde beleggingsmaatschappijen:

  € 9.710 vermeerderd met:

   

  >€ 0 tot en met € 500 miljoen GMK

  € 41,48 per € miljoen GMK

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 500 miljoen tot en met € 1 miljard GMK

  € 25,26 per € miljoen GMK

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 1 miljard tot en met € 5 miljard GMK

  € 11,75 per € miljoen GMK

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 5 miljard GMK

  € 0,71 per € miljoen GMK

       
   

  Personen als bedoeld in artikel 5:25i, eerste lid, artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, of artikel 5:60, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht voor zover het aandelen uitgevende personen betreft zijnde beleggingsmaatschappijen

  € 1.320

     
   

  Personen als bedoeld in artikel 5:25i, eerste lid, artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, ofartikel 5:60, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht voor zover het schuldpapier uitgevende personen betreft

  € 980

  Effectenuitgevende instellingen: verslaggeving

  Marktkapitalisatie terwijl voor partijen die geen marktkapitalisatie kennen het eigen vermogen relevant is:

     

  Marktkapitalisatie:

     

  De gemiddelde marktkapitalisatie (GMK) van de instelling.

     

  Eigen vermogen:

     

  Eigen vermogen (EV).

  Personen als bedoeld in artikel 5:25b, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht of artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving voor zover zij een geconsolideerde jaarrekening opstellen:

  € 6.970 vermeerderd met:

   

  >€ 0 tot en met € 500 miljoen GMK of EV

  € 27,38 per € miljoen GMK of EV

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 500 miljoen tot en met € 1 miljard GMK of EV

  € 16,64 per € miljoen GMK of EV

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 1 miljard tot en met € 5 miljard GMK of EV

  € 8,32 per € miljoen GMK of EV

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 5 miljard GMK of EV

  € 0,47 per € miljoen GMK of EV

       
   

  Personen als bedoeld in artikel 5:25b, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht of artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving voor zover zij geen geconsolideerde jaarrekening opstellen

  € 3.260

  Financiële infrastructuur: marktexploitanten en exploitanten van een MTF

  Transacties:

   

  € 57.480 vermeerderd met:

  Het aantal transacties (enkele telling) in financiële instrumenten dat tot stand is gekomen volgens de regels en de systemen van de desbetreffende gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit.

     
   

  >0 tot en met 10.000 transacties

  € 0,6837 per transactie

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >10.000 tot en met 100.000 transacties

  € 0,2067 per transactie

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >100.000 tot en met 1.000.000 transacties

  € 0,0350 per transactie

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >1.000.000 transacties

  € 0,0239 per transactie

  Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen

  Deze categorie kent twee heffingsmaatstaven die beide worden toegepast:

   

  € 700 vermeerderd met:

  1. Deelnemers:

  Deelnemers:

   

  Aantal actieve deelnemers

  >0 tot en met 100.000 deelnemers

  € 0,43 per deelnemer

  2. Vermogen:

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  Som van de technische voorzieningen en het eigen vermogen (TV+EV)

  >100.000 tot en met 500.000 deelnemers

  € 0,05 per deelnemer

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >500.000 tot en met 1.000.000 deelnemers

  € 0,03 per deelnemer

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >1.000.000 deelnemers

  € 0,01 per deelnemer

       
   

  In combinatie met Vermogen:

  In alle gevallen vermeerderd met:

   

  >€ 0 tot en met € 10 miljard TV+EV

  € 2,71 per € miljoen TV+EV

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV+EV

  € 0,38 per € miljoen TV+EV

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV+EV

  € 0,10 per € miljoen TV+EV

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 100 miljard TV+EV

  € 0,04 per € miljoen TV+EV

  Verzekeraars: Leven- en pensioen

  Premie-inkomen:

   

  € 2.730 vermeerderd met:

  Bruto premie-inkomen in Nederland (BPIN) uit pensioenverzekeringen en levensverzekeringen

     
   

  >€ 0 tot en met € 1 miljard BPIN

  € 488,80 per € miljoen BPIN

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 1 miljard tot en met € 2 miljard BPIN

  € 291,20 per € miljoen BPIN

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 2 miljard tot en met € 3 miljard BPIN

  € 98,80 per € miljoen BPIN

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 3 miljard BPIN

  € 24,96 per € miljoen BPIN

  Verzekeraars: Schade

  Premie-inkomen:

   

  € 1.250 vermeerderd met:

  Bruto premie-inkomen in Nederland (BPIN)

     
   

  >€ 0 tot en met € 1 miljard BPIN

  € 140,71 per € miljoen BPIN

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 1 miljard tot en met € 2 miljard BPIN

  € 84,26 per € miljoen BPIN

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 2 miljard tot en met € 3 miljard BPIN

  € 28,09 per € miljoen BPIN

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 3 miljard BPIN

  € 6,96 per € miljoen BPIN

  Verzekeraars: zorg

  Premie-inkomen:

   

  € 750 vermeerderd met:

  Bruto premie-inkomen in Nederland (BPIN)

     
   

  >€ 0 tot en met € 1 miljard BPIN

  € 2,21 per € miljoen BPIN

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 1 miljard tot en met € 2 miljard BPIN

  € 1,32 per € miljoen BPIN

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 2 miljard tot en met € 3 miljard BPIN

  € 0,44 per € miljoen BPIN

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 3 miljard BPIN

  € 0,11 per € miljoen BPIN

 • 2 Twee of meer aanbieders van beleggingsobjecten waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:55 van de Wet op het financieel toezicht en die gedurende het gehele jaar, in steeds dezelfde samenstelling, gezamenlijk aanbiedingen doen aan consumenten, of deze aanbiedingen aan consumenten gezamenlijk beheren, worden voor de toepassing van artikel 2 aangemerkt als één persoon.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2019]

 • 1 Voor het kalenderjaar 2015 worden de bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 13, zevende lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor bijlage II, onderdeel ‘Toezichthouder: de Nederlandsche Bank’, als volgt vastgesteld:

  Toezichtcategorie

  Maatstaf

  Bandbreedtes

  Tarieven

  Beleggingsinstellingen

  Balanstotaal (BT):

   

  € 4.000 vermeerderd met:

       
       

  Het gezamenlijk balanstotaal waarover beheer wordt gevoerd

  >€ 0 tot en met € 5 miljard BT

  € 8 per € miljoen BT

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 5 miljard tot en met € 10 miljard BT

  € 6 per € miljoen BT

       
     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 10 miljard tot en met € 15 miljard BT

  € 0,50 per € miljoen BT

       
     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 15 miljard BT

  € 0,20 per € miljoen BT

  Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening

  Vergunningtypen in combinatie met effectenrekeningen:

   

  € 2.500 in voorkomend geval vermeerderd met:

  a. vergunningtypen voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;

     

  b. het aantal effectenrekeningen (ER) bij of in beheer bij de desbetreffende instelling

     
   

  Vergunningtypen:

   
   

  Vergunning voor het ontvangen en doorgeven van orders als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  € 0

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  Vergunning voor het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  € 3.000

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  Vergunning vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  € 3.000

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  Vergunning voor beleggingsadvies als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  € 0

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  Vergunning voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgaranties als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  € 5.000

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  Vergunning voor het begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  € 2.500

       
   

  In combinatie met effectenrekeningen (ER):

  In alle gevallen vermeerderd met:

       
   

  >0 tot en met 250 ER

  € 0

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >250 tot en met 10.000 ER

  € 14,00 per ER boven de 250 ER

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >10.000 ER

  € 0

  Beleggingsondernemingen voor eigen rekening

  Handelaren:

   

  € 3.500 vermeerderd met:

  Aantal in Nederland werkzame personen dat door de beleggingsonderneming is belast met het verrichten van transacties in financiële instrumenten

     
   

  >0 handelaren

  € 725 per handelaar

  Betaalinstellingen, clearinginstellingen en elektronischgeldinstellingen

  Provisie-inkomsten (PI)

  Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:3a, eerste lid, of 2:10a van de Wet op het financieel toezicht

   
     

  Personen met PI in het bereik van:

   

  € 0 tot en met € 0,1 miljoen

  € 7.000

     

  >€ 0,1 miljoen tot en met € 0,2 miljoen

  € 12.000

     

  >€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen

  € 30.000

     

  >€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen

  € 65.000

     

  >€ 1 miljoen tot en met € 5 miljoen

  € 108.000

     

  > € 5 miljoen tot en met € 50 miljoen

  € 152.000

     

  > € 50 miljoen

  € 194.000

     

  Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:3e, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht

  € 0

         
     

  Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:54i, eerste lid, of 2:54l, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht

  € 3.000

  Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen

  Instellingen met vereist eigen vermogen (excl. premie-pensioeninstellingen):

   

  € 2.000 vermeerderd met:

  Som van de technische voorziening pensioenverplichting en het vereist eigen vermogen (TV+VEV), vermenigvuldigd met een bonus/malus factor.

     

  De bonus/malus factor is gelijk aan de som van de technische voorziening pensioenverplichting en het vereist eigen vermogen (TV+VEV), gedeeld door de som van de technische voorziening pensioenverplichtingen en het (aanwezige) eigen vermogen (TV+EV).

     
   

  >€ 0 tot en met € 10 miljard TV+VEV

  € 53,57 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV))

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV+VEV

  € 8,04 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV))

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV+VEV

  € 2,14 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV))

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 100 miljard TV+VEV

  € 0,54 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV))

       

  Instellingen zonder vereist eigen vermogen (en premie-pensioeninstellingen):

   

  € 2.000 vermeerderd met:

  Technische voorziening pensioenverplichting (TV)

     
   

  >€ 0 tot en met € 10 miljard TV

  € 53,57 per € miljoen TV

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  > € 10 miljard tot en met € 50 miljard TV

  € 8,04 per € miljoen TV

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV

  € 2,14 per € miljoen TV

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 100 miljard TV

  € 0,54 per € miljoen TV

  Trustkantoren

  Omzet

  Personen met een omzet in het bereik van:

   

  € 0 tot en met € 0,1 miljoen

  € 5.500

     

  >€ 0,1 miljoen tot en met € 0,2 miljoen

  € 12.500

     

  >€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen

  € 21.000

     

  >€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen

  € 31.000

     

  >€ 1 miljoen tot en met € 2 miljoen

  € 45.000

     

  >€ 2 miljoen tot en met € 5 miljoen

  € 62.000

     

  >€ 5 miljoen

  € 88.000

  Verzekeraars niet zijnde zorgverzekeraars

  Premie-inkomen:

   

  € 2.000 vermeerderd met:

  Bruto premie-inkomen (BPI)

     
   

  >€ 0

  € 834 per € miljoen BPI

  Zorgverzekeraars

  Aantal verzekerden

   

  € 2.000 vermeerderd met:

  >0 verzekerden

  € 0,28 per verzekerde

 • 2 Voor het kalenderjaar 2015 worden de bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 13, zevende lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor bijlage III, onderdeel ‘Toezichthouder: de Nederlandsche Bank’, als volgt vastgelegd:

  Toezichtcategorie

  Maatstaf

  Bandbreedtes

  Tarieven

  Banken

  Minimum omvang toetsingsvermogen (MTV):

  Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in de artikelen 2:4, 2:11, 2:20, 3:4, eerste lid, of 3:110, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht

   

  Minimum omvang toetsingsvermogen berekend conform de regels die op grond van artikel 3:57 van de Wet op het financieel toezicht worden bepaald

     
   

  In verband met de kosten voor het toezicht met uitzondering van de werkzaamheden als nationale afwikkelingsautoriteit:

  € 35.000 vermeerderd met:

   

  >€ 0 tot en met € 80 miljoen MTV

  € 5.775 per € miljoen MTV

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 80 miljoen tot en met € 400 miljoen MTV

  € 2.487 per € miljoen MTV

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 400 miljoen tot en met € 4 miljard MTV

  € 1.308 per € miljoen MTV

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 4 miljard MTV

  € 381 per € miljoen MTV

       
     

  vermeerderd met:

   

  In verband met de kosten voor de werkzaamheden als nationale afwikkelingsautoriteit:

  € 500,– vermeerderd met:

   

  >€ 0 tot en met € 80 miljoen MTV

  € 467,– per € miljoen MTV

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 80 miljoen tot en met € 400 miljoen MTV

  € 201,– per € miljoen MTV

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 400 miljoen tot en met € 4 miljard MTV

  € 106,– per € miljoen MTV

     

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  >€ 4 miljard MTV

  € 31,– per € miljoen MTV

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2019]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2019]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging financieel toezicht 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

De

Staatssecretaris

van Sociale zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina