Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie

Geraadpleegd op 27-02-2024.
Geldend van 01-07-2015 t/m 30-06-2018

Besluit van 21 mei 2015, houdende regels over facturen en verbruiks- en indicatieve kostenoverzichten van energie in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 3 februari 2015, nr. WJZ / 15008591;

Gelet op de artikelen 10 en 11 van Richtlijn (EU) nr. 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van de Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PbEU 2012, L 315), de artikelen 4 en 5 van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de artikelen 95lb en 95lc van de Elektriciteitswet 1998, de artikelen 42b en 42c van de Gaswet, artikel 8b van de Warmtewet en artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 maart 2015, nr. W15.15.0023/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 19 mei 2015, nr. WJZ / 15037098;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

§ 2. Factuur

Artikel 2

Een energieleverancier of een leverancier van brandstof verstrekt ten minste eenmaal per jaar een factuur aan een eindafnemer voor de afgenomen energie of voor de afgenomen brandstof.

Artikel 3

 • 1 Een energieleverancier of een leverancier van brandstof stelt de factuur op in duidelijke en begrijpelijke taal.

 • 2 Op verzoek van een afnemer verstrekt een energieleverancier of een leverancier van brandstof nadere uitleg over de totstandkoming van de factuur.

Artikel 4

 • 1 Een factuur van een energieleverancier bevat:

  • a. de periode waarop de factuur betrekking heeft;

  • b. de totale hoeveelheid afgenomen energie in de betreffende periode;

  • c. de totale kosten voor de afgenomen energie in de betreffende periode;

  • d. de verbruiksafhankelijke kosten voor de afgenomen energie in de betreffende periode;

  • e. de verbruiksonafhankelijke kosten voor de afname van energie in de betreffende periode;

  • f. in voorkomend geval de totale hoeveelheid door een eindafnemer aan het net geleverde energie in de betreffende periode;

  • g. in voorkomend geval de overeengekomen prijs voor de aan het net geleverde energie in de betreffende periode;

  • h. in voorkomend geval de netto hoeveelheid door een eindafnemer verbruikte energie in de betreffende periode;

  • i. in voorkomend geval de kosten voor de netto hoeveelheid afgenomen energie in de betreffende periode.

 • 2 Het eerste lid, onderdelen a, b, en c, is van overeenkomstige toepassing op een factuur van een leverancier van brandstof, voor zover de desbetreffende gegevens beschikbaar zijn.

Artikel 5

Een energieleverancier of een leverancier van brandstof die een factuur baseert op meetgegevens die door een eindafnemer worden uitgelezen, baseert een factuur alleen op het geschatte verbruik als een eindafnemer niet tijdig de meetgegevens mededeelt.

§ 3. Verbruiks- en indicatief kostenoverzicht

Artikel 6

Een energieleverancier verstrekt ten minste een keer per jaar een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht aan een eindafnemer.

Artikel 7

 • 1 Een leverancier van gas of van elektriciteit verstrekt ten minste iedere twee maanden een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht aan een eindafnemer van gas of van elektriciteit die beschikt over een op afstand uitleesbare gas- of elektriciteitsmeter die op afstand wordt uitgelezen. Op verzoek van een eindafnemer kan de frequentie worden verlaagd.

 • 2 Een leverancier van warmte of van koude verstrekt ten minste iedere twee maanden een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht aan een eindafnemer van warmte of van koude die beschikt over een op afstand uitleesbare warmte- of koudemeter die op afstand wordt uitgelezen door middel van een signaal dat verder draagt dan 250 meter. Op verzoek van een eindafnemer kan de frequentie worden verlaagd.

Artikel 8

Een leverancier van brandstof verstrekt voor zover dit mogelijk is een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht bij een factuur, bij een overeenkomst, bij een transactie of bij een ontvangstbewijs aan een eindafnemer.

Artikel 9

 • 1 Een energieleverancier of een leverancier van brandstof stelt het verbruiks- en indicatief kostenoverzicht op in duidelijke en begrijpelijke taal.

 • 2 Een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht heeft betrekking op de individuele situatie van een eindafnemer.

 • 3 Op verzoek van een eindafnemer verstrekt een energieleverancier of een leverancier van brandstof nadere uitleg over de totstandkoming van een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht.

 • 4 Een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht bevat geen betalingsverzoek.

Artikel 10

 • 1 Indien één keer per jaar een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht wordt verstrekt, bevat het verbruiks- en indicatief kostenoverzicht:

  • a. de periode waarop het verbruiks- en indicatief kostenoverzicht betrekking heeft;

  • b. de gegevens, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b tot en met i;

  • c. het standaard jaarverbruik van de eindafnemer;

  • d. indien dit mogelijk en nuttig is een vergelijking van het energieverbruik met het energieverbruik van een gemiddelde eindafnemer uit een vergelijkbare verbruikerscategorie;

  • e. indien dit mogelijk is een vergelijking, bij voorkeur in grafische vorm, van de onder artikel 4, eerste lid, onder b bedoelde gegevens, met dezelfde gegevens uit dezelfde periode van het voorgaande jaar;

  • f. de contactinformatie en de internetadressen van consumentenorganisaties of soortgelijke organisaties die informatie verstrekken over energiebesparende maatregelen, over vergelijkende verbruiksprofielen of over objectieve technische specificaties van energieverbruikende apparatuur.

 • 2 Indien meer dan één keer per jaar een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht wordt verstrekt, bevat het verbruiks- en indicatief kostenoverzicht:

 • 3 Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht van een leverancier van brandstof, indien de desbetreffende gegevens niet beschikbaar zijn.

 • 4 Een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht hoeft niet te bestaan uit:

  • a. het standaard jaarverbruik van de eindafnemer, indien het verbruiks- en indicatief kostenoverzicht gelijktijdig met een factuur wordt verzonden;

  • b. het standaard jaarverbruik van de eindafnemer, de periode waarop het verbruiks- en indicatief kostenoverzicht betrekking heeft en de gegevens bedoeld in het eerste lid, onder b, of het tweede lid, onder a, c en d, indien dit overzicht gelijktijdig met de factuur wordt verzonden en betrekking heeft op dezelfde periode als de factuur.

Artikel 11

Een energieleverancier vermeldt op een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht van een eindafnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet, of artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, die beschikt over een op afstand uitleesbare gas- of elektriciteitsmeter die op afstand wordt uitgelezen, de hoeveelheid energie die is afgenomen volgens ieder verbruiks- en indicatief kostenoverzicht in de afgelopen 36 maanden of in de periode van het leveringscontract.

§ 4. Informatie-uitwisseling

Artikel 12

Op verzoek van een eindafnemer verzendt een energieleverancier of een leverancier van brandstof een factuur of een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht naar de desbetreffende eindafnemer langs elektronische weg.

Artikel 13

 • 2 Op verzoek van de eindafnemer van brandstof, warmte of koude verstrekt een energieleverancier of leverancier van brandstof de beschikbare facturen en de verbruiks- en indicatieve kostenoverzichten aan een door een eindafnemer aangewezen aanbieder van energiediensten.

§ 5. Kosten

Artikel 14

Een energieleverancier of een leverancier van brandstof verstrekt een factuur of een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht kosteloos aan een eindafnemer.

§ 6. Overige bepalingen

Artikel 17

 • 1 Dit besluit, met uitzondering van artikel 16, treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

 • 2 Artikel 16 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 18

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit factuur en verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 21 mei 2015

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Uitgegeven de negenentwintigste mei 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Naar boven