Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium asielzoekers gebieden uit [...] en Zuid-Somalië die onder controle staan van Al-Shabaab

[Regeling vervallen per 27-05-2016.]
Geldend van 28-05-2015 t/m 26-05-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 mei 2015, nr. 646293, tot het instellen van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit gebieden uit Centraal- en Zuid-Somalië die onder controle staan van Al-Shabaab

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 43, aanhef en onder a, en artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

  • Overwegende dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie ten aanzien van asielzoekers afkomstig uit gebieden uit Centraal- en Zuid-Somalië die onder controle staan van Al-Shabaab en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden, genoemd in artikel 29, van de Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;

  • Dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium voor asielaanvragen van asielzoekers afkomstig uit gebieden uit Centraal- en Zuid-Somalië die onder controle staan van Al-Shabaab wordt ingesteld met ingang van de dag van inwerkingtreding en voor de duur van zes maanden;

  • Dat in deze situatie voor vreemdelingen afkomstig uit gebieden uit Centraal- en Zuid-Somalië die onder controle staan van Al-Shabaab tevens een vertrekmoratorium wordt ingesteld, eveneens voor de duur van zes maanden.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-05-2016]

De beslistermijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000, voor asielzoekers afkomstig uit gebieden uit Centraal- en Zuid-Somalië die onder controle staan van Al-Shabaab, die een aanvraag indienen of hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met maximaal een jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 27-05-2016]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor vreemdelingen afkomstig uit gebieden uit Centraal- en Zuid-Somalië die onder controle staan van Al-Shabaab voor de duur van het vertrekmoratorium niet beëindigd of worden opnieuw verleend op grond van artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3, derde lid, aanhef en onder h, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005.

Artikel 3

[Vervallen per 27-05-2016]

Artikel 1 en 2 van dit besluit zijn niet van toepassing op Somalische vreemdelingen uit hier bedoelde gebieden op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onderdeel h, i en k, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 4

[Vervallen per 27-05-2016]

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant, en werkt terug tot en met 20 april 2015.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Terug naar begin van de pagina