Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van [...] duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)

Geldend van 30-05-2015 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 mei 2015, nr. MinBuZa.2015-253019, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie met betrekking tot subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Aan de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:

Artikel 2

De algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de besluiten, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

De algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,
de

secretaris-generaal

van het ministerie van Buitenlandse Zaken,

R. Jones-Bos

  1. Stcrt. 2015, nr. 11899

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina