Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van kers 2015

[Regeling vervallen per 16-08-2015.]
Geldend van 28-05-2015 t/m 15-08-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 22 mei 2015, nr. 15058461, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de teelt van kers tegen de Suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii) (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van kers 2015)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en nr. 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 16-08-2015]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Exirel (cyantraniliprole SE, 100 g/l) ter bescherming van de teelt van kers tegen Suzuki-fruitvlieg.

Artikel 2

[Vervallen per 16-08-2015]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 16-08-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening in de Staatscourant en vervalt met ingang van 16 augustus 2015.

Artikel 4

[Vervallen per 16-08-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van kers 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen

Directeur-Generaal Agro

Bijlage 2. Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 16-08-2015]

Voorgestelde toepassing

[Vervallen per 16-08-2015]

Exirel (cyantraniliprole SE, 100 gram per liter)

Toelatingshouder: Biofa AG

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 16-08-2015]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insecticide door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-

gebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen

kers

suzuki-fruitvlieg

0,075%

(75 ml/100 L water

1 l/ha

2

10

7

Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 16-08-2015]

  • De toepasser dient handschoenen en overall te dragen.

  • Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

  • KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.

  • Tunnelspuit met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4.5 meter.

  • Venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) en ventilatorstand ‘laag’ in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.

  • Wannerspuit met reflectieschermen en 90% driftreducerende spuitdoppen, met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.

  • Minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4.5 meter.

  • Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of als op het perceel bloeiende onkruiden voorkomen.

Terug naar begin van de pagina