Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 23-05-2015 t/m 31-12-2016

Besluit van de algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van 12 mei 2015 houdende de vaststelling van het Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015 (Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015)

De algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

In overeenstemming met de directeur-generaal Cultuur en Media van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 10:9 juncto artikel 10:3 en 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 2, 11 en 14a van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. rijksdienst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

 • b. algemeen directeur: algemeen directeur van de Rijksdienst,

 • c. directeur kennis & advies: directeur die leiding geeft aan de directie kennis & advies als bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit,

 • d. programmadirecteur: directeur die leiding geeft aan het programma erfgoed digitaal en de afdelingen als bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit,

 • e. hoofd: degene die leiding geeft aan een afdeling als bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit,

 • f. programmamanager: degene die uit hoofde van zijn functie leiding geeft aan een programma en die in bijlage 2 bij dit besluit is vermeld,

 • g. implementatiemanager: degene die uit hoofde van zijn functie het programma erfgoed digitaal implementeert en die in bijlage 2 bij dit besluit is vermeld,

 • h. programmaleider: degene die naast zijn reguliere werkzaamheden leiding geeft aan een programma en die in bijlage 2 bij dit besluit is vermeld,

 • i. projectleider: degene die naast zijn reguliere werkzaamheden leiding geeft aan een project en die in bijlage 2 bij dit besluit is vermeld,

 • j. adviseur regio: medewerker die als adviseur werkzaam is bij een regio en belast is met taken op het specifieke gebied van respectievelijk archeologie, archeologie en cultuurlandschap, architectuur-historie, bouwkunde of erfgoed en ruimte en genoemd wordt in bijlage 2 bij dit besluit,

 • k. jurist: medewerker die als jurist werkzaam is en genoemd wordt in bijlage 2 bij dit besluit,

 • l. specialist archeologie: medewerker die als specialist werkzaam is op het terrein van de archeologie en genoemd wordt in bijlage 2 bij dit besluit,

 • m. specialist conservering & restauratie: medewerker die als specialist werkzaam is op het terrein van conservering & restauratie en genoemd wordt in bijlage 2 bij dit besluit,

 • n. specialist maritiem: medewerker die als specialist werkzaam is op het terrein van maritiem erfgoed en genoemd wordt in bijlage 2 bij dit besluit,

 • o. specialist maritieme materialen: medewerker die als specialist werkzaam is op het terrein van maritieme materialen en genoemd wordt in bijlage 2 bij dit besluit.

Artikel 2. Bevoegdheden en mandaten

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

Alle in dit besluit genoemde ondermandaat- en volmachtbevoegdheden en machtigingen worden uitgeoefend met inachtneming van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008.

§ 2. Organisatie

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

 • 1 De Rijksdienst bestaat uit:

  • a. algemene directie,

  • b. directie kennis & advies, en

  • c. programmadirectie erfgoed digitaal.

 • 2 De organisatie van de Rijksdienst wordt nader vastgesteld door middel van de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 3 De invulling van mandaten, volmachten, machtigingen en vervanging van functionarissen wordt nader vastgesteld door middel van de bij dit besluit horende bijlage 2.

 • 4 Wijziging van de bijlagen geschiedt door de algemeen directeur.

 • 5 De algemeen directeur draagt zorg voor bekendmaking van de bijlagen door openbare ter inzagelegging bij de Rijksdienst en door plaatsing op het intranet en de internetsite van de Rijksdienst.

§ 3. Algemeen mandaat en volmacht

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

 • 1 De directeur kennis & advies en de programmadirecteur hebben mandaat voor al hetgeen hun directie of programma aangaat, behoudens het in bijlage 1 met betrekking tot het financieel mandaat bepaalde.

 • 2 De hoofden, die in bijlage 1 bij dit besluit worden genoemd, wordt binnen hun functionele verantwoordelijkheid mandaat verleend bevoegdheden uit te oefenen tot het nemen van besluiten, het afdoen en ondertekenen van stukken ten aanzien van aangelegenheden die voortvloeien uit hun functie.

§ 4. Financieel en specifiek mandaat en volmacht

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

De functionarissen, die in bijlage 2 bij dit besluit worden genoemd, wordt binnen hun functionele verantwoordelijkheid mandaat verleend financiële verplichtingen aan te gaan tot de hoogte, zoals beschreven in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

De functionarissen, die in bijlage 2 bij dit besluit worden genoemd, wordt binnen hun functionele verantwoordelijkheid mandaat verleend specifieke bevoegdheden, zoals beschreven in bijlage 1 bij dit besluit, uit te oefenen tot het nemen van besluiten of het geven van adviezen en het afdoen en ondertekenen van stukken ten aanzien van aangelegenheden die voortvloeien uit hun functie.

§ 5. Vervanging

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

De vervanging van functionarissen wordt vastgesteld in de bij dit besluit behorende bijlage 2.

§ 6. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

 • 1 Het organisatie- en mandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2009 en het Wijzigingsbesluit 2012 worden ingetrokken.

 • 2 Mandaten, volmachten en machtigingen die zijn verleend op grond van de in het eerste lid van dit artikel genoemde besluiten en die gelden op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit worden geacht te zijn verleend op grond van dit besluit mits deze bevoegdheid ook in dit besluit zijn grondslag vindt.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015.

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant, op de internetsite van de rijksdienst en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Amersfoort, 12 mei 2015

De algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

C. van ’t Veen

Den Haag, 12 mei 2015

De directeur-generaal Cultuur en Media,

M. Hammersma

Bijlage 1. Organisatie en mandaten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

Behorende bij het Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015

Hoofdstuk 1. Directie Rijksdienst

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

De directie van de Rijksdienst bestaat uit:

 • de algemeen directeur,

 • de directeur kennis & advies,

 • de programmadirecteur erfgoed digitaal.

Hoofdstuk 2. Afdelingen en functionarissen met mandaat van de Rijksdienst

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

 • 2.1 Afdelingen die onder de algemeen directeur ressorteren:

  • communicatie,

  • control,

  • financiën en facilitair,

  • juridische zaken,

  • kunstcollecties,

  • maritiem depot,

  • personeel & organisatie,

  • strategie & internationaal,

  • wettelijke taken.

 • 2.2 Afdelingen die onder de directeur kennis & advies ressorteren:

  • archeologie,

  • architectuur & kunstgeschiedenis,

  • conservering & restauratie,

  • landschap,

  • regio midden-zuid,

  • regio noord-oost,

  • regio noord-west.

 • 2.3 Afdelingen die onder de programmadirecteur ressorteren:

  • data,

  • digitale infrastructuur.

 • 2.4 Overige functionarissen met mandaat:

  • programmamanagers,

  • implementatiemanager,

  • programmaleiders,

  • projectleiders,

  • adviseurs bij de regio,

  • juristen,

  • specialisten archeologie,

  • specialisten conservering & restauratie,

  • specialisten maritiem,

  • specialist maritieme materialen.

Hoofdstuk 3. Financieel mandaat en volmacht

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

 • 1. De directeur kennis & advies, de programmadirecteur, de programmamanagers en de implementatiemanager wordt mandaat verleend verplichtingen aan te gaan voor zover zij blijven binnen de grenzen van het vooraf door de algemeen directeur goedgekeurd bestedingsplan, waarbij deze verplichtingen een bedrag van € 50.000 exclusief BTW niet te boven gaan.

 • 2. De hoofden van de afdelingen, de programmaleiders en de projectleiders wordt mandaat verleend verplichtingen aan te gaan voor zover zij blijven binnen de grenzen van het vooraf door de algemeen directeur goedgekeurd bestedingsplan, waarbij deze verplichtingen een bedrag van € 25.000 exclusief BTW niet te boven gaan.

Hoofdstuk 4. Specifiek mandaat en volmacht

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

De directeur kennis & advies wordt mandaat verleend:

 • tot het verlenen van goedkeuring aan bij de rijksdienst ingediende archeologisch inhoudelijke programma's van eisen, plannen van aanpak, wetenschappelijke kaders en standaardrapportages;

Het hoofd juridische zaken wordt mandaat verleend:

 • tot het nemen van besluiten als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 10 van de Monumentenwet 1988 en het afdoen en tekenen van stukken ter zake van deze besluiten,

 • tot het vertegenwoordigen van een bewindspersoon en de algemeen directeur van de rijksdienst bij bezwaarschriftenprocedures, gedingen bij de bestuursrechter en overige geschillen en gedingen, aanhangig bij de rechter dan wel een niet-rechterlijke instantie,

 • tot het optreden, vertegenwoordigen en handelen ter zake van alle juridische procedures en daarmee samenhangende handelingen binnen het werkterrein van de Rijksdienst met het recht zich door anderen te laten bijstaan,

 • om goedkeuring te verlenen aan statutenwijziging voor rechtspersonen, die in hun statuten hebben vermeld dat deze de goedkeuring van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor statutenwijziging of opheffing van de rechtspersoon vereist is;

Het hoofd kunstcollecties wordt mandaat verleend:

 • tot het ondertekenen van bruikleenovereenkomsten en aktes van tijdelijk beheer op grond van de Regeling materieelbeheer museale voorwerpen,

 • tot het schenken, te gift geven, te verkopen dan wel te vernietigen van de objecten uit de kunstcollectie,

 • tot tekenen voor ontvangst van objecten van kunst ten behoeve van overdracht om niet aan de Rijkscollectie;

Het hoofd maritiem depot wordt mandaat verleend:

 • tot het verlenen van goedkeuring aan bij de rijksdienst ingediende archeologisch inhoudelijke programma's van eisen, plannen van aanpak, wetenschappelijke kaders en standaardrapportages,

 • tot het aangaan van bruikleenovereenkomsten van archeologische bodemvondsten, die eigendom zijn van de Staat der Nederlanden en zich bij de rijksdienst in depot bevinden;

 • tot het doen van aangifte van strafbare feiten die de archeologische monumenten betreffen in de ruimste zin van het woord;

Het hoofd strategie & internationaal wordt mandaat verleend:

 • tot het verlenen van goedkeuring aan bij de rijksdienst ingediende archeologisch inhoudelijke programma's van eisen, plannen van aanpak, wetenschappelijke kaders en standaardrapportages,

 • tot het geven van adviezen, het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken ter zake van adviezen en overleg als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en andere wettelijke planprocedures waarbij de inbreng van de Rijksdienst gewenst is,

 • tot het geven van adviezen, het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken inzake voorbereiding en uitvoering van besluiten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 inzake monumentenvergunningen,

 • tot het doen van aangifte van strafbare feiten die de archeologische monumenten betreffen in de ruimste zin van het woord;

Het hoofd wettelijke taken wordt mandaat verleend:

 • tot het nemen van besluiten, het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken ter zake van subsidieverstrekking op grond van algemene maatregelen van bestuur op grond van de Monumentenwet 1988, voor zover deze besluiten het bedrag van € 125.000 niet te boven gaan,

 • tot het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken ter voorbereiding en uitvoering van besluiten en adviezen als bedoeld in de Subsidieregeling indemniteit bruiklenen,

 • tot het nemen van besluiten of het afdoen van stukken ter zake van subsidie op grond van de Wet overige OCW-subsidies, voor zover deze besluiten het bedrag van € 125.000 niet te boven gaan,

 • tot het nemen van besluiten of het afdoen van stukken ter zake van de Wet op de archeologische monumentenzorg en het Besluit archeologische monumentenzorg;

Het hoofd archeologie wordt mandaat verleend:

 • tot het verlenen van goedkeuring aan bij de Rijksdienst ingediende archeologisch inhoudelijke programma's van eisen, plannen van aanpak, wetenschappelijke kaders en standaardrapportages,

 • tot het doen van aangifte van strafbare feiten die de archeologische monumenten betreffen in de ruimste zin van het woord;

Het hoofd conservering & restauratie wordt mandaat verleend:

 • tot het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken ter zake van de verkrijging en de verantwoording van Europese subsidieregelingen met betrekking tot researchprojecten,

 • tot het doen van aangifte van strafbare feiten die de archeologische monumenten betreffen in de ruimste zin van het woord;

 • voor het accepteren van een onderzoeksopdracht;

De hoofden van de regio’s midden-zuid, noord-oost en noord-west wordt mandaat verleend:

 • tot het nemen van besluiten of het geven van adviezen als bedoeld in de artikelen 11 tot en met 21 van de Monumentenwet 1988 en het afdoen en tekenen van stukken ter zake van deze besluiten en adviezen,

 • tot het afdoen en ondertekenen van stukken met betrekking tot officiële inspraakreacties bij de planvorming in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen en streekplannen), de Wet Milieubeheer (milieueffectrapportages en strategische milieubeoordelingen), de Landinrichtingswet en andere wettelijke planprocedures waarbij de inbreng van de rijksdienst wenselijk is,

 • tot het uitoefenen van bevoegdheden stukken af te doen en te ondertekenen met betrekking tot zienswijzen of bedenkingen bij de planvorming in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen en streekplannen),

 • tot het uitoefenen van bevoegdheden tot het nemen van besluiten of het geven van adviezen, het indienen van zienswijzen en bedenkingen, het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken ter zake van deze besluiten, adviezen, zienswijzen, bedenkingen en overleg inzake de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Wet inrichting Landelijk gebied en de Crisis- en herstelwet,

 • tot het geven van adviezen, het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken inzake voorbereiding en uitvoering van besluiten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 inzake monumentenvergunningen,

 • tot het doen van aangifte van strafbare feiten die de archeologische monumenten betreffen in de ruimste zin van het woord;

Het hoofd data wordt mandaat verleend:

 • tot het aangaan van bruikleenovereenkomsten van archeologische bodemvondsten, die eigendom zijn van de Staat der Nederlanden en zich bij de rijksdienst in depot bevinden;

Het hoofd digitale infrastructuur wordt mandaat verleend:

 • tot het tekenen van Service Level Agreements (SLA), die gebaseerd zijn op bovenliggende overeenkomsten;

De adviseur bij de regio wordt mandaat verleend:

 • tot het geven van adviezen, het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken inzake voorbereiding en uitvoering van besluiten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 inzake monumentenvergunningen,

 • tot het geven van adviezen, het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken ter zake van adviezen en overleg als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en andere wettelijke planprocedures waarbij de inbreng van de Rijksdienst gewenst is,

 • tot het doen van aangifte van strafbare feiten die de archeologische monumenten betreffen in de ruimste zin van het woord;

De jurist wordt mandaat verleend:

 • tot het vertegenwoordigen van een bewindspersoon en de algemeen directeur van de rijksdienst bij bezwaarschriftenprocedures, gedingen bij de bestuursrechter en overige geschillen en gedingen, aanhangig bij de rechter dan wel een niet-rechterlijke instantie,

 • tot het optreden, vertegenwoordigen en handelen ter zake van alle juridische procedures en daarmee samenhangende handelingen binnen het werkterrein van de rijksdienst met het recht zich door anderen te laten bijstaan;

De specialist archeologie wordt mandaat verleend:

 • tot het verlenen van goedkeuring aan bij de rijksdienst ingediende archeologisch inhoudelijke programma's van eisen, plannen van aanpak, wetenschappelijke kaders en standaardrapportages,

 • tot het doen van aangifte van strafbare feiten die de archeologische monumenten betreffen in de ruimste zin van het woord;

De specialist conservering & archeologie wordt mandaat verleend:

 • tot het doen van aangifte van strafbare feiten die de archeologische monumenten betreffen in de ruimste zin van het woord;

De specialist maritiem wordt mandaat verleend:

 • tot het verlenen van goedkeuring aan bij de rijksdienst ingediende archeologisch inhoudelijke programma's van eisen, plannen van aanpak, wetenschappelijke kaders en standaardrapportages,

 • tot het geven van adviezen, het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken ter zake van adviezen en overleg als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en andere wettelijke planprocedures waarbij de inbreng van de Rijksdienst gewenst is,

 • tot het geven van adviezen, het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken inzake voorbereiding en uitvoering van besluiten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 inzake monumentenvergunningen,

 • tot het doen van aangifte van strafbare feiten die de archeologische monumenten betreffen in de ruimste zin van het woord;

De specialist maritieme materialen wordt mandaat verleend:

 • tot het doen van aangifte van strafbare feiten die de archeologische monumenten betreffen in de ruimste zin van het woord.

Ter zake van aangelegenheden waarin door bovenstaande mandaten niet wordt voorzien heeft de algemeen directeur het mandaat.

Bijlage 2. Personele invulling van mandaten, volmachten en machtigingen en vervanging van functionarissen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

Behorende bij het Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015

Hoofdstuk 1. Directie Rijksdienst

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

De directie van de rijksdienst bestaat uit:

 • algemeen directeur: drs. C. (Cees) van ’t Veen,

 • directeur kennis & advies: prof. dr. J.G.A. (Jos) Bazelmans,

 • programmadirecteur erfgoed digitaal: ir. D.G. (Dirk) Houtgraaf MMM.

Hoofdstuk 2. Afdelingen en functionarissen van de Rijksdienst

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

 • 2.1 Afdelingen en hun hoofden die onder de algemeen directeur ressorteren:

  • communicatie: drs. G. (Gerard) de Wit,

  • control: J. (Hans) Berrens,

  • financiën en facilitair: R.J.H. (René) van Velthoven CPC,

  • juridische zaken: mr. N.A. (Nicole) Heukelom,

  • kunstcollecties: ir. L.E. (Laura) van Breen (m.i.v. 1 juni 2015),

  • maritiem depot: drs. B.A. (Benno) van Tilburg,

  • personeel & organisatie: mr. I. (Ilse) Konijnenbelt,

  • strategie & internationaal: mr. L.C. (Leonard) de Wit,

  • wettelijke taken: mr. R. (Remco) Laverman.

 • 2.2 Afdelingen en hun hoofden die onder de directeur kennis & advies ressorteren:

  • archeologie: drs. J.H.C. (Jos) Deeben,

  • architectuur & kunstgeschiedenis: drs. M.M. (Michaela) Hanssen,

  • conservering & restauratie: drs. J.C. (Jan) van ’t Hof,

  • landschap: drs. H.G. (Henk) Baas,

  • regio midden-zuid: drs. R. (Rob) Smouter,

  • regio noord-oost: ir. P.A. (Paul) Schaap,

  • regio noord-west: drs. M.H. (Mark) Stafleu.

 • 2.3 Afdelingen en hun hoofden die onder de programmadirecteur ressorteren:

  • data: C.J.P.M. (Carla) Schulte,

  • digitale infrastructuur: drs. H.P.J. (Henk) Alkemade.

 • 2.4 Programmamanagers van de rijksdienst

  • drs. M. (Maartje) de Boer,

  • C.H.J.P (Kees) Hendriks (tot en met 31 mei 2015),

  • drs. J.W. (Josje) Schnitzeler,

  • drs. F.J.G.M. (Frank) Strolenberg,

  • drs. R.W. (René) Wokke.

 • 2.5 Implementatiemanager van de rijksdienst

  • G.J (Gert Jan) Willighagen.

 • 2.6 Programmaleiders en projectleiders van de rijksdienst

  • dr. H. A. (Bart) Ankersmit,

  • drs. H.G. (Henk) Baas,

  • ing. F.P. (Frank) Buchner,

  • drs. J.P.A.M. (Jean-Paul) Corten,

  • ir. M. (Michiel) van Hunen,

  • dr. R.C.G.M. (Roel) Lauwerier,

  • M.O.M.C. (Machteld) Linssen,

  • drs. M.R. (Martijn) Manders,

  • drs. J.B. (Hannah) Pennock,

  • drs. T.I. (Tatja) Scholte,

  • drs. E. (Ellen) Vreenegoor,

  • drs. B. (Ben) de Vries,

  • dr. W. (Bill) Wei.

 • 2.7 Adviseurs bij de regio

  • Archeologie:

  • drs. F.T.S.P.P. (Fred) Brounen,

  • drs. G.V. (Guido) Mauro,

  • drs. I.M. (Iepie) Roorda,

  • drs. M.J.C.A. (José) Schreurs,

  • dr. R.J. (Jos) Stover;

  Archeologie en cultuurlandschap:

  • drs. C.A.M. (Cees) van Rooijen,

  • drs. B.P. (Barbara) Speleers,

  • drs. M. (Marieke) Snoek,

  • M. (Marjolein) Verschuur MPhil;

  Architectuurhistorie:

  • drs. W.M.M. (Mieke) van Bers,

  • drs. E.A. (Eline) Bos Waaldijk-Jörg,

  • drs. M.J. (Marceline) Dolfin,

  • drs. M.L. (Marije) de Heer Kloots-de Korte,

  • drs. M.A. (Mariëlle) Kok,

  • drs. D. (Dorothee) Koper-Mosterd,

  • drs. J.R.M. (Hans) Magdelijns,

  • drs. H. (Hilde) van Meeteren,

  • drs. L.J.J. (Jacqueline) von Santen,

  • drs. D.C. (Danielle) Takens,

  • drs. M.S. (Michiel) Verweij,

  • drs. A.M. (Annemieke) Vos,

  • drs. E. (Eva) Wijdeveld,

  • drs. M. (Kiki) Zagt;

  Bouwkunde:

  • ing. G.P.J. (Guido) Bogers,

  • ing. M.J.L. (Marieke) van den Bovenkamp-Bergmann,

  • ir. W.J.A. (Nanette) de Jong,

  • ing. M.A.M.G. (Marion) Koelstra,

  • C. (Cor) van Kooten,

  • ir. R.S. (Renate) Pekaar,

  • ing. A. (Annet) Rood,

  • ing. A. (Arno) Schut,

  • ir. W.J.F. (Mark) Vrielink,

  • ing. H.E. (Henry) v.d. Wal,

  • ing. H. (Hans) de Witte.

  Erfgoed en Ruimte:

  • M.Y. (Marlijn) Baarveld MSc,

  • ing. F.P. (Frank) Buchner,

  • drs. L.G.M. (Lodewijk) van Roij,

  • ing. J.P.L. (Jon) van Rooijen,

  • drs. E. (Els) Romeijn,

  • ir. J.E. (Jacqueline) Rosbergen,

  • drs. D.H. (Doris) Schmutzhart,

  • ing. P.J. (Peter) Timmer MA,

  • drs. G.W. (Truus) Veldhuis,

  • drs. E. (Ellen) Vreenegoor.

 • 2.8 Juristen

  • mr. R.P. (Ruben) Abeling,

  • mr. Kb.Mb.A. (Kamal) el Addouti,

  • D. C. (Daphne) Lagaaij MSc LLM,

  • mr. H. (Hester) Lange,

  • mr. E.H. (Harmanna) Visser.

 • 2.9 Specialisten archeologie

  • drs. M.J. (Menno) van der Heiden,

  • A.G. (Wim) Jong,

  • drs. J.W. (Jan-Willem) de Kort,

  • dr. B.I. (Bjørn) Smit.

 • 2.10 Specialisten conservering & restauratie

  • dr. ir. D.J. (Hans) Huisman,

  • dr. B.J.H. (Bertil) van Os.

 • 2.11 Specialisten maritiem

  • drs. M.A. (Martijn) Manders,

  • drs. J. (Johan) Opdebeeck,

  • A.D.C. (Andrea) Otte.

 • 2.12 Specialist maritieme materialen

  • drs. L. (Laura) Koehler.

Hoofdstuk 3. Vervanging

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017]

 • Bij afwezigheid van de algemeen directeur gaan diens bevoegdheden over op de directeur kennis & advies. Bij afwezigheid van de algemeen directeur en de directeur kennis & advies gaan hun bevoegdheden over op de programmadirecteur. Bij afwezigheid van de directeur kennis & advies alsmede de programmadirecteur dan wel een van hen gaan hun bevoegdheden over op de algemeen directeur.

 • Bij afwezigheid van het hoofd communicatie gaat het algemeen, financieel en specifiek mandaat over op de algemeen directeur.

 • Bij afwezigheid van het hoofd control gaat het algemeen, financieel en specifiek mandaat over op het hoofd financiën en facilitair.

 • Bij afwezigheid van het hoofd financiën en facilitair gaat het algemeen, financieel en specifiek mandaat over op het hoofd control.

 • Bij afwezigheid van het hoofd juridische zaken gaat het financieel mandaat over op de algemeen directeur en het algemeen en specifiek mandaat op een jurist in de functiegroep van senior adviseur, door het hoofd aan te wijzen.

 • Bij afwezigheid van het hoofd kunstcollecties gaat het financieel mandaat over op de algemeen directeur en het algemeen en specifiek mandaat op de coördinator kunstcollecties.

 • Bij afwezigheid van het hoofd maritiem depot gaat het financieel mandaat over op de algemeen directeur en het algemeen en specifiek mandaat op een medewerker collectiebeheer, door het hoofd aan te wijzen.

 • Bij afwezigheid van het hoofd personeel & organisatie gaat het algemeen, financieel en specifiek mandaat over op de algemeen directeur.

 • Bij afwezigheid van het hoofd strategie & internationaal gaat het financieel mandaat over op de algemeen directeur en het algemeen en specifiek mandaat op een van de beleidsmedewerkers in de functiegroep van senior beleidsmedewerker, door het hoofd aan te wijzen.

 • Bij afwezigheid van het hoofd wettelijke taken gaat het financieel mandaat over op de algemeen directeur en het algemeen en specifiek mandaat op een van de adviseurs in de functiegroep van senior medewerker behandelen en ontwikkelen, door het hoofd aan te wijzen.

 • Bij afwezigheid van het hoofd archeologie gaat het financieel mandaat over op de directeur kennis & advies en het algemeen en specifiek mandaat op een specialist archeologie, door het hoofd aan te wijzen.

 • Bij afwezigheid van het hoofd architectuur & kunstgeschiedenis gaat het financieel mandaat over op de directeur kennis & advies en het algemeen en specifiek mandaat op het hoofd landschap.

 • Bij afwezigheid van het hoofd conservering & restauratie gaat het financieel mandaat over op de directeur kennis & advies en het algemeen en specifiek mandaat op het hoofd architectuur & kunstgeschiedenis met uitzondering van het specifieke mandaat tot het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken ter zake van de verkrijging en de verantwoording van Europese subsidieregelingen met betrekking tot researchprojecten. Dit specifieke mandaat gaat over op de specialist conservering & restauratie, door het hoofd aan te wijzen.

 • Bij afwezigheid van het hoofd landschap gaat het algemeen, financieel en specifiek mandaat over op de directeur kennis & advies.

 • Bij afwezigheid van een van de hoofden van de regio’s midden-zuid, noord-oost en noord-west gaat het algemeen, financieel en specifiek mandaat over op een van de andere hoofden.

 • Bij afwezigheid van het hoofd Data gaat het algemeen, financieel en specifiek mandaat over op de programmadirecteur.

 • Bij afwezigheid van het hoofd digitale infrastructuur gaat het financieel mandaat over op de programmadirecteur en het algemeen en specifiek mandaat op de specialist informatie- en bedrijfssystemen, door het hoofd aan te wijzen.

Naar boven