Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften

Geldend van 22-05-2015 t/m heden

Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften

Het Commissariaat voor de Media,

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

vast te stellen het volgende reglement voor de advisering over bezwaarschriften door de Adviescommissie Bezwaarschriften van het Commissariaat voor de Media:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Behandeling van de bezwaarschriften

§ 1. De Commissie

Artikel 2

 • 1 Er is een Adviescommissie Bezwaarschriften van het Commissariaat voor de Media.

 • 3 De Commissie heeft tot taak het Commissariaat te adviseren over de te nemen beslissingen op bezwaar tegen besluiten als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, van dit reglement.

Artikel 3

 • 2 Het Commissariaat kan over bezwaarschriften gericht tegen andere sanctiebesluiten een advies aan de Commissie vragen.

 • 3 Bezwaarschriften die door het Commissariaat kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk gegrond of kennelijk ongegrond worden geacht, worden niet ter advisering aan de Commissie voorgelegd.

Artikel 4

 • 1 De Commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee leden.

 • 2 De voorzitter en de leden worden door het Commissariaat benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3 Het Commissariaat kan één van de leden tot plaatsvervangend voorzitter benoemen.

 • 4 De voorzitter en de leden worden voor een periode van vijf jaar benoemd. De voorzitter en de leden kunnen eenmalig voor een periode van vijf jaar worden herbenoemd.

 • 5 Voor de op de ingangsdatum van dit reglement zittende en/of aftredende leden stelt het Commissariaat een aparte benoemingstermijn vast om daarmee de continuïteit van de Commissie te waarborgen.

 • 6 De voorzitter en de leden kunnen op ieder moment ontslag nemen. Zij stellen het Commissariaat hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 • 7 De aftredend voorzitter en de aftredende leden blijven hun functie vervullen totdat in hun opvolging is voorzien, tenzij zij een functie gaan of zijn gaan vervullen die leidt tot onverenigbaarheid met het lidmaatschap van de Commissie.

 • 8 De Commissie wordt bijgestaan door een secretaris die door het Commissariaat – na overleg met de Commissie – wordt aangewezen.

Artikel 5

Indien de voorzitter, de leden en/of de secretaris de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding daarvan.

Artikel 6

De voorzitter en de leden laten zich bij hun advisering niet beïnvloeden door belanghebbenden, dan wel door anderen die op enigerlei wijze zijn betrokken bij het werkveld van het Commissariaat.

Artikel 7

De voorzitter en de leden verschonen zich van de behandeling van zaken waarbij zij in enig opzicht betrokken zijn of zijn geweest.

§ 2. Procedure

Artikel 8

 • 1 Bezwaarschriften die voor advies aan de Commissie worden voorgelegd, worden met de daarbij overgelegde stukken zo spoedig mogelijk door het Commissariaat naar de voorzitter en de secretaris gestuurd.

 • 2 De secretaris zendt een afschrift van het bezwaarschrift en van de overige op de zaak betrekking hebbende stukken toe aan belanghebbenden of hun gemachtigde dan wel bericht hun dat deze overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter inzage zullen worden gelegd.

 • 3 Het Commissariaat draagt er zorg voor dat de Commissie volledige toegang heeft tot alle op de zaak betrekking hebbende stukken en beeld- en geluidsmateriaal.

Artikel 9

 • 1 Aan de advisering over een aan de Commissie voorgelegd bezwaarschrift nemen de voorzitter en twee leden deel.

 • 2 Het horen vindt plaats door de voorzitter en de twee leden als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 10

 • 1 De Commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het uit te brengen advies.

 • 2 Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, als die minderheid van de Commissie dat verlangt.

 • 3 Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 11

 • 1 Het advies wordt, met het verslag van de hoorzitting en alle door de Commissie ontvangen stukken, behoudens bijzondere gevallen, binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift door het Commissariaat uitgebracht.

 • 2 Indien het Commissariaat met toepassing van artikel 7:10, tweede lid, van de Awb de beslistermijn heeft opgeschort, wordt de in het eerste lid genoemde adviestermijn verlengd met de periode die nodig is voor het herstel van een verzuim.

 • 3 Van een beslissing als bedoeld in lid 2 zendt het Commissariaat een afschrift aan de voorzitter en de secretaris.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 13

 • 1 Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2015.

 • 2 Dit reglement vervangt het Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften van 1 september 1999.

Artikel 15

Dit reglement zal op de website van het Commissariaat en in de Staatscourant worden geplaatst.

Hilversum, 17 maart 2015

Terug naar begin van de pagina