Besluit vaststelling selectielijst Dienst voor het kadaster en de openbare registers

Geldend van 22-05-2015 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Dienst voor het kadaster en de openbare registers

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 2

De voor de Dienst Kadaster en Openbare Registers geldende ‘Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein geo-informatie over de periode vanaf 1945 (Dienst kadaster en Openbare Registers)’, vastgesteld bij besluit van de Staatssecretaris van Cultuur en Wetenschap van 14 mei 2004, Staatscourant 118, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 30 april 2015

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina