Instellingsbesluit Deskundigengroep Elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal

Geldend van 09-04-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 mei 2015, nr. 2015-0000254538, tot instelling van een Deskundigengroep Elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. Deskundigengroep: Deskundigengroep Elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2

 • 1 Er is een Deskundigengroep Elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal.

 • 2 De Deskundigengroep heeft tot taak om de specificaties op te stellen voor het elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal en om te onderzoeken of voor die specificaties breed draagvlak bestaat.

Artikel 3

 • 1 De Deskundigengroep bestaat uit een voorzitter en 6 andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de Minister benoemd.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van 1 jaar.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Minister een ander lid benoemen.

 • 5 De voorzitter en de overige leden kunnen worden geschorst en ontslagen door de Minister.

Artikel 4

 • 1 Tot voorzitter, tevens lid van de Deskundigengroep wordt benoemd:

  Dhr. Ir. R. Prins

 • 2 Tot lid van de Deskundigengoep worden benoemd:

  • a. Dhr. Prof. Ir. D.J. van Eijk;

  • b. Dhr. Mr. A.B.L. de Jonge;

  • c. Dhr. Dr. M.G. Kuhn;

  • d. Dhr. Prof. Dr. Ir. J.M.W. Visser;

  • e. Mevr. Prof. Dr. rer. nat. M. Volkamer;

  • f. Dhr. Ir. M.F. Witteman.

 • 3 Na het uitbrengen van het rapport met de specificaties en het resultaat van het onderzoek naar het draagvlak voor de specificaties is de Deskundigengroep opgeheven.

Artikel 5

 • 1 De Deskundigengroep wordt ondersteund door een secretariaat.

 • 2 Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de Deskundigengroep.

 • 3 In het secretariaat wordt voorzien door de Minister.

Artikel 6

 • 1 De Deskundigengroep stelt de eigen werkwijze vast.

 • 2 De Deskundigengroep kan zich, na toestemming van de Minister, door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is.

Artikel 9

Artikel 10

 • 1 De kosten van de Deskundigengroep komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de Minister.

 • 2 Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. De kosten voor de faciliteiten van vergaderingen;

  • b. De kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek;

  • c. De kosten voor publicatie van het rapport of de rapporten.

Artikel 11

Rapporten, notities, verslagen, adviezen en andere producten die door of namens de Deskundigengroep worden vervaardigd of vergaard, worden niet door de Deskundigengroep openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de Minister uitgebracht of overgedragen.

Artikel 12

De Deskundigengroep draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van de werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende de werkzaamheden over aan het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 13

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 28 april 2015.

Artikel 14

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Deskundigengroep Elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina