Besluit vaststelling selectielijst Loodswezen voor de periode vanaf 1988

Geldend van 20-05-2015 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Loodswezen voor de periode vanaf 1988

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de neerslag van de processen van de Nederlandse loodsencorporatie (NLc), STODEL (Stichting Opleiding en Deskundigheidsbevordering Registerloodsen), de regionale loodsencorporaties (rlc’s) en het Nederlands Loodswezen BV (NLBV) voor de periode vanaf 1988 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 11 mei 2015

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina