Regeling vaststelling bijdragen kosten heffingskortingen 2015

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 05-12-2015 t/m 31-12-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 mei 2015, 2015-0000110967, tot vaststelling van de bijdragen in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2015

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1. Geraamde totale kosten voor heffingskortingen

[Vervallen per 01-01-2016]

De geraamde totale kosten voor de heffingskortingen, bedoeld in artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen, voor het jaar 2015 bedragen: € 38.773.400.000.

Artikel 2. Rijksbijdrage in de kosten van de heffingskortingen per fonds

[Vervallen per 01-01-2016]

Met de toepassing van de formule, bedoeld in artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen per fonds voor het jaar 2015:

  • a. ten gunste van het Ouderdomsfonds: € 1.963.200.000;

  • b. ten gunste van het Nabestaandenfonds: € 0;

  • c. ten gunste van het Fonds langdurige zorg: € 3.250.000.000.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 mei 2015

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina