Besluit inzake volginnovatie 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 13-05-2017.]
Geldend van 13-05-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 30 april 2015 inzake volginnovatie 2015

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de incidentele subsidieverlening op basis van artikel 2, tweede lid en artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, voor zover betrekking hebbend op innovatiegelden;

Gelet op de navolgende onderdelen van artikel 1, tweede lid, van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015:

 • Eurostarsprojecten

 • Internationaal innoveren (ITEA3-innovatieprojecten)

 • Innovatiekredieten (Klinische ontwikkelingsprojecten)

 • Innovatiekredieten (Technische ontwikkelingsprojecten)

 • Seed capital technostarters

Gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Op grond van het vorenstaande worden van alle verleende innovatiegelden in het kader van de uitvoering van bovengenoemde regelingen, de gegevens gepubliceerd met betrekking tot:

  In alle gevallen:

  • Aanvrager/penvoerder;

  • Postcode van aanvrager/penvoerder;

  • Verleend bedrag in euro’s;

  • Jaar van verlening;

  • Programma of regeling (beleidsinstrument op de Rijksbegroting);

  Voor zover door de aanvrager reeds toestemming is verleend:

  • Projecttitel;

  • Projectomschrijving;

  • Medeaanvragers/Partner(s);

  • Projectvideo;

  • Projectdocumentatie;

  De gegevens worden niet eerder dan drie weken na de bekendmaking van dit besluit gepubliceerd op website www.volginnovatie.nl en op de website www.rvo.nl. Wanneer binnen die drie weken een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend tot schorsing van het besluit tot openbaarmaking, vindt verstrekking in elk geval niet eerder plaats dan na de rechterlijke uitspraak op genoemd verzoek.

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, hebben uitsluitend betrekking op rechtspersonen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 april 2015

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

H.J.I.M. de Rooij

hoofddirecteur Interne Organisatie en Uitvoering

Terug naar begin van de pagina