Regeling rente bijzondere rekeningen notarissen BES

Geldend van 12-05-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 april 2015, nr. 636346, houdende regels over de wijze van berekening en uitkering van de rente van de op een bijzondere rekening gestorte gelden voor het notarisambt in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling rente bijzondere rekeningen notarissen BES)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 76a, zevende lid, van de Wet op het notarisambt BES;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De rente wordt berekend aan de hand van het rentepercentage dat in het normale economische verkeer gebruikelijk is, mede gelet op de omvang van het bedrag en de tijdsduur dat het bedrag op de bijzondere rekening(en) staat.

  • 2 De rente wordt berekend naar evenredigheid van hetgeen ten gunste van de rechthebbende op de bijzondere rekening(en) is gestort.

Artikel 2

  • 1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de aan het aandeel van de rechthebbende op de bijzondere rekening(en) toegevoegde rente zo snel mogelijk, doch uiterlijk gelijk met het aandeel aan de rechthebbende, uitgekeerd.

  • 2 De rente over het aandeel van de rechthebbende op de bijzondere rekening(en) wordt volledig uitgekeerd aan de rechthebbende.

Artikel 3

De eventuele kosten in verband met de renteberekening dan wel het beheer en de beschikking over de bijzondere rekening(en) mogen niet met de rente over het aandeel van de rechthebbende op de bijzondere rekening(en) worden verrekend.

Artikel 4

In afwijking van de artikelen 1 en 2 behoeft geen rente te worden vergoed in de volgende gevallen:

  • a. bij kortlopende transacties in geval van rente op tegoeden die maximaal vijf werkdagen onder het beheer van de notaris hebben gestaan;

  • b. over de overdrachtsbelasting gedurende de termijn als bedoeld in de Belastingwet BES.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rente bijzondere rekeningen notarissen BES.

Deze regeling met toelichting zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 april 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Terug naar begin van de pagina