Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van SZW

Geldend van 12-05-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 april 2015, 2015-0000114365, tot aanwijzing van de toezichthouder op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van SZW)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

In overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 5.1 en 5.3 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, alsmede titel 5.2 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 2. Gebundeld toezicht op de naleving van de WNT

  • 1 De ambtenaren werkzaam bij de Eenheid toezicht WNT worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de WNT ten aanzien van rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen waarvoor de Minister van SZW in de WNT is aangewezen als de minister wie het aangaat.

  • 2 De programmamanager die leiding geeft aan de Eenheid toezicht WNT wordt gemachtigd opgaven en inlichtingen te vorderen op grond van artikel 5.3 van de WNT ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van SZW.

Den Haag, 29 april 2015

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina