Regeling digitale vervanging financiële archiefbescheiden SZW systeem SAP

Geldend van 05-05-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 april 2015, 2015-0000087818, tot Besluit digitale vervanging financiele archiefbescheiden SZW systeem SAP

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6, eerste lid van het Archiefbesluit 1995 en artikel 26b van de Archiefregeling 2009,

Besluit:

Artikel 1

De originele papieren financiële archiefbescheiden die volgens de vastgestelde selectielijst voor vernietiging dan wel voor permanente bewaring in aanmerking komen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het systeem SAP, worden overeenkomstig de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 digitaal vervangen.

Artikel 3

De digitale vervanging geschiedt volgens de specificaties vastgesteld in het Handboek digitale vervanging financiële archiefbescheiden SZW systeem SAP.

Artikel 4

De digitale vervanging betreft financiële archiefbescheiden die worden opgenomen in het systeem SAP.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling digitale vervanging financiële archiefbescheiden SZW systeem SAP.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van het Handboek digitale vervanging financiële archiefbescheiden SZW systeem SAP dat ter inzage wordt gelegd bij het Service- en Informatiecentrum van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Den Haag, 21 april 2015

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

I.D. Nijboer,

plv. Secretaris-generaal

Handboek digitale vervanging financiële archiefbescheiden SZW systeem SAP

[Red: Ligt ter inzage bij het Service- en Informatiecentrum van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.]

Terug naar begin van de pagina