Regeling digitale vervanging archiefbescheiden Agentschap SZW systeem Diane

[Regeling vervallen per 05-09-2018.]
Geldend van 05-05-2015 t/m 04-09-2018

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 april 2015, 2015-0000087816, tot Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Agentschap SZW systeem Diane

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6, eerste lid van het Archiefbesluit 1995 en artikel 26b van de Archiefregeling 2009,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-09-2018]

De originele papieren archiefbescheiden die volgens de vastgestelde selectielijst voor vernietiging dan wel voor permanente bewaring in aanmerking komen van het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het systeem Diane, worden overeenkomstig de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 digitaal vervangen.

Artikel 3

[Vervallen per 05-09-2018]

De digitale vervanging geschiedt volgens de specificaties vastgesteld in het Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Agentschap SZW systeem Diane.

Artikel 4

[Vervallen per 05-09-2018]

De digitale vervanging betreft archiefbescheiden die betrekking hebben op subsidieprocessen en worden opgenomen in het systeem Diane.

Artikel 5

[Vervallen per 05-09-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Artikel 6

[Vervallen per 05-09-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling digitale vervanging archiefbescheiden Agentschap SZW systeem Diane.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van het Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Agentschap SZW systeem Diane dat ter inzage wordt gelegd bij het Service- en Informatiecentrum van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Den Haag, 21 april 2015

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

I.D. Nijboer,

plv. Secretaris-generaal

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Agentschap SZW systeem Diane

[Vervallen per 05-09-2018]

[Red: Ligt ter inzage bij het Service- en Informatiecentrum van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.]

Terug naar begin van de pagina