Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling [...] duurzame terugkeer en herintegratie 2015–2016)

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 05-05-2015 t/m 31-12-2016

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 22 april 2015, nr. DSH-2015.197029, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond Vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie 2015–2016)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken1 en artikel 2.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 20062;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 gelden voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2016 voor activiteiten ten behoeve van het bevorderen van vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Voor subsidieverlening voor activiteiten ten behoeve van het bevorderen van vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers geldt voor de periode genoemd in het eerste lid een subsidieplafond van EUR 2.000.000.

 • 2 Subsidieverlening geschiedt onder de voorwaarde dat voor het deel van de subsidie dat ten laste komt van een nog niet vastgestelde begroting voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

Aanvragen voor subsidie voor activiteiten ten behoeve van het bevorderen van vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers worden ingediend vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 30 juni 2015, 17.00 uur, aan de hand van het daartoe door de minister vastgestelde aanvraagformulier en voorzien van de op het aanvraagformulier gevraagde bescheiden.3

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op grond van een beoordeling overeenkomstig de beoordelingscriteria die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd, met dien verstande dat uit alle aanvragen die voldoen aan de beoordelingscriteria, de aanvragen die het beste voldoen aan die beoordelingscriteria het eerst voor subsidieverlening in aanmerking komen, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8, derde lid, onder d, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling subsidieplafond (Nulplafond migratie 2015).]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat het van toepassing blijft voor subsidies die voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

A.C.C. Rebergen

Bijlage Beleidsregels vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers

[Vervallen per 01-01-2017]

Algemeen

[Vervallen per 01-01-2017]

In deze bijlage zijn de beleidsregels opgenomen voor subsidieverlening in het kader van het bevorderen van vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers. Met deze beleidsregels wordt uitvoering gegeven aan de Kamerbrief over beleid inzake migratie en ontwikkeling.4

Doelstelling

[Vervallen per 01-01-2017]

Doelstelling van deze beleidsregels is het bevorderen van de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers die in Nederland asiel hebben aangevraagd, door het bieden van ondersteuning in natura, bijvoorbeeld opleiding, training en bemiddeling bij arbeid, huisvesting en gezondheidszorg.

Organisaties die voor subsidie in aanmerking kunnen komen

[Vervallen per 01-01-2017]

Subsidieaanvragen in het kader van dit besluit kunnen ingediend worden door niet-gouvernementele organisaties die ervaring hebben met het opzetten en uitvoeren van projecten gericht op vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers.

Organisaties met een winstoogmerk komen niet in aanmerking voor subsidie. Laatstgenoemde organisaties kunnen wel als mede-indiener deelnemen, maar niet als penvoerder, doch uitsluitend indien de te financieren activiteiten geen winstoogmerk hebben. Ook organisaties die niet over de vereiste ervaring beschikken, kunnen als mede-indiener deelnemen.

Organisaties kunnen zowel zelfstandig als gezamenlijk een aanvraag indienen. In het geval van een gezamenlijke aanvraag treedt een van hen namens allen op als penvoerder, de andere zijn mede-indieners. Indien een dergelijke aanvraag wordt gehonoreerd, wordt de penvoerder de ontvanger van de subsidie. Deze zal volledig verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn voor de uitvoering van de voorgenomen activiteiten en voor de naleving van de aan de verlening van de subsidie verbonden verplichtingen.

Subsidieplafond en verdeling beschikbare middelen

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor subsidieverlening in het kader van vrijwillige terugkeer geldt voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2016 een subsidieplafond van EUR 2.000.000.

Van alle aanvragen die aan de criteria voldoen, komen de aanvragen die daaraan het beste voldoen het eerst voor subsidieverlening in aanmerking, met dien verstande dat de minister rekening kan houden met een evenwichtige spreiding van de beschikbare middelen over doelgroepen, regio’s, thema’s, aard van de activiteiten en vorm van de subsidie (zie artikel 8, derde lid, onder d, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Toepasselijke regelgeving

[Vervallen per 01-01-2017]

De bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 zijn onverkort van toepassing op de beoordeling van aanvragen en de uiteindelijke subsidieverstrekking. De aanvragen zullen worden beoordeeld met inachtneming van deze regelgeving en overeenkomstig de drempelcriteria en beoordelingscriteria die in deze beleidsregels zijn neergelegd. Drempelcriteria zijn criteria waaraan elke aanvraag zonder meer moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie. Indien aan één of meerdere drempelcriteria niet wordt voldaan, wordt de aanvraag afgewezen en niet verder in behandeling genomen. Beoordelingscriteria zijn criteria aan de hand waarvan de kwaliteit van een aanvraag wordt beoordeeld. Om voor subsidieverlening in aanmerking te kunnen komen dient de beoordeling op de beoordelingscriteria met een voldoende resultaat te zijn afgesloten. Dit betekent dat een aanvraag minimaal 60 punten moet behalen van de maximaal te behalen 100 punten.

Eisen aan de aanvraag

[Vervallen per 01-01-2017]

 • De aanvraag wordt schriftelijk ingediend uiterlijk op dinsdag 30 juni 2015, 17.00u.

 • De aanvraag wordt ingediend aan de hand van het door de minister vastgestelde aanvraagformulier en voorzien van de op het aanvraagformulier gevraagde bescheiden.5

 • De aanvraag is opgesteld in het Nederlands of Engels.

 • De aanvraag bevat een uitgewerkt activiteitenplan (projectplan) met een overzicht van activiteiten, naar aard, omvang, fasering en onderling verband, in relatie tot de daarmee beoogde doelstellingen en meetbare resultaten en verwachte effecten.

 • De aanvraag bevat een duidelijke en uitgebreide begroting van het project, die inzicht geeft in de inkomsten, daaronder begrepen bijdragen van derden, en uitgaven gerelateerd aan de voorgenomen activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, en is voorzien van een postgewijze toelichting. Uit de begroting wordt in ieder geval duidelijk wat de kosten (specifieke uitgaven) per ondersteunde ex-asielzoeker zijn.

 • De aanvraag bevat een liquiditeitsprognose voor het gehele tijdvak waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Aanvragen dienen te worden gestuurd naar:

Stuurgroep Vrijwillige Terugkeer

p/a Dienst Terugkeer en Vertrek

Directie Internationale Aangelegenheden

Postbus 1950

2280 DZ Rijswijk

Tegelijk dient een elektronische kopie van de aanvraag te worden gezonden naar het e-mailadres van de Stuurgroep: subsidie@dtv.minvenj.nl.

Drempelcriteria

[Vervallen per 01-01-2017]

Aanvrager

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1. De aanvrager is een vanuit Nederland opererende niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk en bezit rechtspersoonlijkheid. In het geval van een aanvraag die wordt ingediend namens een samenwerkingsverband geldt dit alleen voor de penvoerder. De eventuele mede-indiener bezit rechtspersoonlijkheid en is geen overheidsorganisatie.

 • 2. De aanvrager heeft aantoonbaar ervaring met het opzetten en uitvoeren van projecten gericht op vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers. In het geval van een aanvraag die wordt ingediend namens een samenwerkingsverband geldt dit alleen voor de penvoerder.

 • 3. De aanvrager is in staat gebleken tot adequaat financieel beheer van een project waarvoor een subsidie is ontvangen van ten minste EUR 100.000 per tijdvak van twaalf maanden.

Activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 4. Het project is gericht op het bevorderen van de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers die in Nederland asiel hebben aangevraagd, door het bieden van ondersteuning in natura. De financiële ondersteuning van ex-asielzoekers behoort niet tot de subsidiabele activiteiten in het kader van dit besluit.

 • 5. Het project omvat monitoring na terugkeer, in lijn met het monitoringskader,6 om in kaart te brengen in hoeverre de ondersteuning bijdraagt aan de duurzaamheid van terugkeer en herintegratie.

 • 6. Het project voorziet in ondersteuning van ex-asielzoekers bij hun duurzame herintegratie in één of meer van de volgende landen:

  Afghanistan

  Armenië

  China

  Egypte

  Ethiopië

  Guinee

  Irak

  Iran

  Libië

  Marokko

  Mongolië

  Nigeria

  Siërra Leone

  Soedan

  Somalië

 • 7. Het project is gericht op de ondersteuning van vreemdelingen die in Nederland asiel hebben aangevraagd en die willen terugkeren dan wel zijn teruggekeerd naar bovenvermelde landen en zich aanmelden voor ondersteuning:

  • nadat zij een negatieve beschikking op de eerste asielaanvraag hebben ontvangen; of

  • nadat zij de lopende procedures in de Verlengde Asielprocedure (VA) hebben ingetrokken; of

  • terwijl zij in het bezit zijn van een tijdelijke verblijfsvergunning en bereid zijn deze te laten intrekken.

 • 8. Het project voorziet niet in de ondersteuning van vreemdelingen die:

  • de Algemene Asielprocedure (AA) doorlopen op het moment van aanvraag en nog geen negatieve beschikking op de eerste asielaanvraag hebben ontvangen; of

  • een zwaar inreisverbod van meer dan vijf jaar opgelegd hebben gekregen, dan wel veroordeeld zijn voor zedenmisdrijven of mensenhandel (art. 273f Wetboek van Strafrecht)/mensensmokkel (art. 197a Wetboek van Strafrecht); of

  • reeds deelnemen of eerder hebben deelgenomen aan een project voor in natura ondersteuning bij terugkeer.

 • 9. Het project heeft een looptijd van ten minste 24 maanden en ten hoogste 48 maanden, en eindigt uiterlijk 30 juni 2019. Het project start uiterlijk 1 januari 2016.

Ondersteuning in natura

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 10. De ondersteuning in natura dient rechtstreeks ten goede te komen aan de deelnemers.

 • 11. De ondersteuning in natura vertegenwoordigt een maximale waarde van EUR 1.500 per deelnemer. Voor gezinnen met minderjarige kinderen wordt maximaal EUR 2.500 per minderjarig kind aan ondersteuning in natura geboden. Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen geldt eveneens een bedrag van EUR 2.500. Indien na terugkeer opvang bij ouders of overige adequate opvang niet mogelijk is, wordt de ondersteuning in natura (onderdak, voedsel, kleding, hygiëne, onderwijs en medische zorg) gegarandeerd tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Hiervoor geldt geen maximaal bedrag, maar een richtlijn van EUR 2.500 per jaar.

 • 12. Ten minste de helft van het hierboven bedoelde bedrag aan ondersteuning in natura wordt besteed in het land van herkomst door een in dat land gevestigde samenwerkingspartner, onderaannemer, werknemer of vrijwilliger die contractueel aan de aanvrager is verbonden ten behoeve van het project waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 13. De ondersteuning in natura van alleenstaande minderjarige vreemdelingen wordt zoveel mogelijk geboden door gebruik te maken van bestaande opvangstructuren in het land van herkomst voor zover zij in dit land al aanwezig zijn.

 • 14. De ondersteuning in natura wordt voltooid binnen een jaar na aankomst in het land van herkomst. Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen geldt dat de ondersteuning in natura die in het land van herkomst wordt geboden, kan voortduren tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.

Subsidiebedrag en subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 15. Het in het kader van dit besluit gevraagde subsidiebedrag bedraagt ten minste EUR 200.000.

 • 16. Het gevraagde subsidiebedrag vertegenwoordigt niet meer dan 50% van de totale subsidiabele kosten. Dit betekent dat de aanvrager in staat dient te zijn ten minste 50% van de subsidiabele kosten te financieren door een eigen bijdrage of een bijdrage van derden. Tegelijkertijd met deze oproep staat de oproep van het Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) open, waar eventueel cofinanciering aangevraagd kan worden. Een dergelijke aanvraag wordt gezien als een gecombineerde aanvraag. Deze procedure wordt hieronder verder toegelicht.

 • 17. Afhankelijk van het relatieve aandeel van het gevraagde subsidiebedrag in de totale subsidiabele kosten, bestaat een evenredig aandeel van de deelnemers uit (ex-)asielzoekers die voldoen aan drempelcriteria 6 en 7. Indien bijvoorbeeld in het kader van dit besluit subsidie wordt gevraagd voor 50% van de totale subsidiabele kosten, zal minimaal 50% van de deelnemers aan het project moeten bestaan uit (ex-)asielzoekers die voldoen aan drempelcriteria 6 en 7.

 • 18. De totale subsidiabele kosten die in de begroting zijn opgenomen, gedeeld door het aantal deelnemers dat in de aanvraag is voorzien, bedragen niet meer dan EUR 8.000.

Beoordelingscriteria

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1. De mate waarin de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van deze beleidsregels.

 • 2. De mate waarin de landen waar ondersteuning in natura wordt geboden, aansluiten bij de prioriteiten in de uitvoering van het terugkeerbeleid. Activiteiten die specifiek gericht zijn op duurzame herintegratie van ex-asielzoekers in Afghanistan, Armenië, Ethiopië, Irak en Somalië hebben de hoogste prioriteit.

 • 3. De mate waarin de doelgroep van het project aansluit bij de prioriteiten in de uitvoering van het terugkeerbeleid. Activiteiten die specifiek gericht zijn op duurzame herintegratie van gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen hebben de hoogste prioriteit.

 • 4. De mate waarin de aanvrager ervaring heeft met het adequaat financieel beheer van subsidies. Hierbij wordt gekeken naar de verhouding tussen de omvang van het project waarvoor subsidie wordt gevraagd en de omvang van projecten waarvoor eerder subsidie is ontvangen en waarvan het financieel beheer adequaat is geweest.

 • 5. De mate waarin de aanvrager over voldoende eigen middelen, garantstellingen of bijdragen van derden beschikt, anders dan het Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF), om niet geheel afhankelijk te zijn van de krachtens dit besluit verleende subsidie en eventuele cofinanciering van het AMIF.

 • 6. De mate waarin de ondersteuning in natura zich richt op thema’s die de duurzame herintegratie bevorderen, bijvoorbeeld opleiding, training en bemiddeling bij arbeid, huisvesting en gezondheidszorg. Hierbij wordt beoordeeld in hoeverre de ondersteuning in natura vrijwillig teruggekeerde ex-asielzoekers in staat stelt duurzaam in het eigen onderhoud te voorzien.

 • 7. De mate waarin het voorstel, inclusief de daarbij behorende begroting, is gericht op een kosteneffectieve uitvoering van de activiteit. Hierbij wordt gekeken naar de verhouding tussen de totale subsidiabele kosten die in de begroting zijn opgenomen en het aantal deelnemers dat volgens de aanvraag ondersteuning in natura zal ontvangen.

 • 8. De mate waarin het project is gericht op het vergroten van kennis en inzicht op het gebied van vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie door monitoring van teruggekeerden en evaluatie van activiteiten.

 • 9. De mate waarin de verwachte resultaten en effecten realistisch zijn.

 • 10. De mate waarin de aanvrager ervaring heeft met de succesvolle uitvoering van activiteiten gericht op de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van (ex-)asielzoekers.

 • 11. De mate waarin de samenwerkingspartner, onderaannemer, werknemer of vrijwilliger in het land van herkomst ervaring heeft met de succesvolle uitvoering van activiteiten gericht op de duurzame herintegratie van ex-asielzoekers.

 • 12. De mate waarin de aanvrager bij de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, maatschappelijke organisaties en/of migrantenorganisaties betrekt die in Nederland actief zijn op het gebied van vreemdelingen.

Aanvraag- en beoordelingsprocedure

[Vervallen per 01-01-2017]

Subsidieaanvragen worden ingediend vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot uiterlijk dinsdag 30 juni 2015, 17.00u. Projectvoorstellen en eventuele aanvullingen die na deze termijn worden ontvangen zullen niet in behandeling worden genomen. Subsidieaanvragen die binnen het genoemde tijdvak worden ingediend, zullen met elkaar concurreren (zie hiervoor onder Subsidieplafond en verdeling beschikbare middelen). De selectie zal uiterlijk 1 augustus 2015 bekend worden gemaakt.

In het kader van de aanvraagprocedure wordt met nadruk gewezen op artikel 7, derde lid, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken. Mocht een aanvraag onvolledig worden ingediend, dan kan de minister vragen om een aanvulling. Als datum van ontvangst van de aanvraag zal vervolgens gelden de datum waarop de aanvraag is aangevuld. Indien een aanvraag pas in de laatste twee weken voor het verstrijken van de uiterste indieningsdatum wordt ingediend, loopt de indiener het risico dat de Minister geen toepassing zal geven aan zijn bevoegdheid de indiener om een aanvulling te vragen aangezien een dergelijke aanvulling niet meer mogelijk is zonder de deadline te overschrijden. In dat geval zal de aanvraag derhalve niet meer kunnen worden aangevuld, maar zal deze worden beoordeeld zoals hij primair was ingediend.

Ook op artikel 9 van het Subsidiebesluit wordt in het bijzonder gewezen. Een aanvraag die betrekking heeft op activiteiten die reeds zijn gestart op het moment waarop de subsidie wordt aangevraagd, wordt afgewezen.

De Stuurgroep Vrijwillige Terugkeer (SVT) beoordeelt de aanvragen namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de hand van de criteria die in dit besluit zijn vastgelegd. De SVT beoordeelt ook de rapportages van projecten. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit en het beheer van de subsidierelatie, waaronder het opstellen van beschikkingen en het toezien op de uitvoering van projecten. Hiervoor verleent de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een mandaat aan de DT&V.

Voor meer informatie: http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/projectsubsidies/Vrijwillige_Terugkeer/.

Cofinanciering van het AMIF

[Vervallen per 01-01-2017]

Het tijdvak voor indiening op basis van dit besluit valt samen met het aanvraagtijdvak van het Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen, waar eventueel cofinanciering aangevraagd kan worden om te voldoen aan drempelcriterium 16. Aanvragers die een aanvraag voor cofinanciering bij het AMIF willen combineren met een aanvraag op basis van dit besluit, dienen dat in het voor het AMIF elektronisch beschikbaar gestelde aanvraagformulier, onderdeel terugkeer, van het Agentschap SZW aan te geven. Daarnaast dient het begrotingsformat van het AMIF te worden gebruikt. Een dergelijke aanvraag wordt tegelijk zowel bij de SVT als bij het AMIF ingediend. Het ingevulde elektronisch beschikbaar gestelde aanvraagformulier van het AMIF kan worden uitgeprint en dient, ondertekend door een bevoegd persoon, samen met alle bijlagen per post naar de SVT te worden gestuurd. (De aanvraag moet ook elektronisch worden ingediend. Zie hiervoor Eisen aan de aanvraag.) De SVT beoordeelt aanvragen voor een subsidie in het kader van dit besluit vervolgens zelfstandig aan de hand van alle in dit besluit opgenomen criteria.

Indien cofinanciering van het AMIF wordt verkregen, worden de verantwoordingsregels en rapportagesystematiek van het AMIF van toepassing voor de gehele projectduur. Hierover vindt evenwel afstemming plaats tussen de DT&V en de gedelegeerde instantie van het AMIF (Agentschap SZW).

Uitvoering

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor een goed verloop van de terugkeer van ex-asielzoekers en de doelmatige besteding van overheidsgeld is het van groot belang dat subsidie ontvangende organisaties nauw met de DT&V samenwerken wat betreft informatie-uitwisseling, onder meer over de voortgang van de ondersteuningstrajecten op zaaksniveau. Daarnaast zal door de DT&V steeds getoetst worden of een vreemdeling voldoet aan de voorwaarden voor het ontvangen van ondersteuning zoals opgenomen in drempelcriteria 6, 7 en 8. In de subsidieverleningsbeschikkingen zullen hierover verplichtingen worden opgenomen.

Om misbruik van ondersteuningsregelingen tegen te gaan, kan de Minister met inachtneming van het bepaalde in artikel 4: 50 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende de uitvoering van gesubsidieerde activiteiten vreemdelingen met een bepaalde nationaliteit, die nu nog behoort tot de landenlijst opgenomen in drempelcriterium 6, alsnog uitsluiten wegens sterke aanwijzingen van misbruik of aanzuigende werking. Deze uitsluiting geldt voor het gehele project, dus ook voor het deel waarvoor cofinanciering wordt ontvangen, maar zal niet met terugwerkende kracht ingaan. De nu geldende landenlijst van uitsluitingen wegens sterke aanwijzingen van misbruik staat op: http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/projectsubsidies/Vrijwillige_Terugkeer/.

Informatie & contact

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor nadere informatie en vragen kunt u contact opnemen met:

Secretariaat van de Stuurgroep Vrijwillige Terugkeer

E-mail: subsidie@dtv.minvenj.nl

 1. Stb.2005, nr. 137

  ^ [1]
 2. Stcrt.2005, nr. 251

  ^ [2]
 3. Het aanvraagformulier is te vinden op http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/projectsubsidies/Vrijwillige_Terugkeer/.

  ^ [3]
 4. Brief van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de Tweede Kamer d.d. 28-11–2014, Kamerstuk 30 573 nr. 129.

  ^ [4]
 5. Het aanvraagformulier is te vinden op http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/projectsubsidies/Vrijwillige_Terugkeer/.

  ^ [5]
 6. Het monitoringskader is te vinden op http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/projectsubsidies/Vrijwillige_Terugkeer/.

  ^ [6]
Terug naar begin van de pagina