Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën

[Regeling vervallen per 29-08-2019 met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2019.]
Geraadpleegd op 27-03-2023.
Geldend van 02-05-2015 t/m 31-05-2019

Besluit van de Minister van Financiën van 6 maart 2015, nr. BJZ/2015/33 M, houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector op het terrein van Financiën (Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën)

De Minister van Financiën, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 5.1 en 5.3 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, alsmede titel 5.2 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 29-08-2019 met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2019]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Gebundeld toezicht op de naleving van de WNT

[Regeling vervallen per 29-08-2019 met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2019]

  • 1 De ambtenaren werkzaam bij de Eenheid toezicht WNT worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de WNT ten aanzien van rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen waarvoor de Minister van Financiën in de WNT is aangewezen als de Minister wie het aangaat.

  • 2 De programmamanager die leiding geeft aan de Eenheid toezicht WNT wordt gemachtigd opgaven en inlichtingen te vorderen op grond van artikel 5.3 van de WNT ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 29-08-2019 met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2019]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 4. Citeertitel

[Regeling vervallen per 29-08-2019 met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2019]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Naar boven