Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten

Geldend van 22-08-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 april 2015, nr. WJZ/14173439 tot instelling van de Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten (Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en artikel 4, derde lid, van het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. commissie: de Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten;

 • c. convenant: het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten van 5 juni 2012 (Stcrt. 2012, 13162).

Artikel 2

 • 1 Er is een Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten.

 • 2 De commissie heeft tot taak de minister en de convenantspartijen te adviseren op basis van de onderzoeksresultaten van wetenschappers en instituten, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van het convenant.

Artikel 3

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste drie en ten hoogste vijf andere leden.

 • 2 De leden worden door de minister benoemd en kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen. Een van de leden wordt op voordracht van de convenantspartijen als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het convenant benoemd.

 • 3 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

 • 4 Het voorgedragen lid, bedoeld in het tweede lid, wordt benoemd voor de periode benodigd voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag waarvoor hij is voorgedragen.

Artikel 4

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3 De minister kan een waarnemer aanwijzen, die het recht heeft de vergaderingen van de commissie bij te wonen.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 5 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 5

 • 2 De andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding per vergadering van € 275,–.

Artikel 6

Te rekenen vanaf 1 januari 2015 worden voor een periode van twee jaar tot lid van de commissie benoemd:

 • a. mevrouw prof. F. Ohl, te Maarn, tevens voorzitter;

 • b. de heer drs. J. Borgmeier, te Noordwijkerhout;

 • c. de heer prof. C.J. Kalkman, te Woerden;

 • d. de heer dr. F.L.B. Meijboom, te Ede;

 • e. mevrouw dr. E. Peeters, te Bornem (B).

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 22 april 2015

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina