Besluit vervanging archiefbescheiden Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

[Regeling vervallen per 01-12-2018.]
Geldend van 01-06-2015 t/m 30-11-2018

Besluit vervanging archiefbescheiden Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te Rijswijk

Onder verwijzing naar de artikelen 2 en 6 van het Archiefbesluit 1995 over te gaan tot vervanging van de inkomende stukken, die zijn ontvangen vanaf 14 december 2009 tot en met 17 november 2014.

De vervanging vindt plaats door middel van een digitale reproductie.

Voor wat betreft de in de hiervoor genoemde voorschriften neergelegde eisen aan dit besluit en het feitelijke vervangingsproces, wordt verwezen naar het Handboek vervanging door digitalisering (Handboek Centraal Scanproces) en het Handboek Decentraal Scanproces.

De vervanging betreft

 • > de centraal en decentraal op papier inkomende post, geregistreerd in INDiGO

  • o voor alle lopende en nieuwe vreemdelingendossiers, die vallen onder de Vw 2000

  • o voor alle lopende en nieuwe naturalisatiedossiers die vallen onder de RWN

 • > de faxen als inkomende post inzake het hierboven genoemde

 • > de centraal inkomende post voor het proces van Bureau Medische Advisering (BMA)

 • > toestemmingsverklaringen van BMA

 • > kopieën van persoonlijke geschriften, zoals geboortebewijzen, diploma’s, etc.

 • > inkomende foto’s en vingerslips

Niet onder dit Besluit vallen:

 • bescheiden die digitaal zijn opgesteld en waarvan is vastgesteld dat ze archiefbescheiden zijn, zoals:

  • > mail,

  • > IND-producties etc.

 • niet-scanbare objecten zoals röntgenfoto’s op een usb-stick

 • archiefbescheiden:

  • a. waarvan de authenticiteit of integriteit niet of onvoldoende vaststaat;

  • b. die krachtens verdragen of op grond van wettelijke bepalingen in hun oorspronkelijke vorm moeten worden bewaard

De digitaal opgeslagen archiefbescheiden zullen in het Centraal Digitaal Depot (CDD) van de Justitiële Informatiedienst gedurende de vastgestelde bewaartermijnen in goede, geordende en toegankelijke staat worden bewaard volgens de eisen, zoals gesteld in de Archiefregeling.

Hierbij geldt, dat indien door voortschrijding van de technologie, dan wel vervanging van de gebruikte technologie, dan wel door achteruitgang van de gegevensdrager, dan wel vermindering van de kwaliteit van de digitaal opgeslagen archiefbescheiden, conversie naar een nieuw bestandsformaat of migratie zal plaatsvinden.

Bij de overweging om tot vervanging over te gaan, is rekening gehouden met de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed c.q. gegevensbron voor overheidsorganen en recht- of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek, zoals bepaald in artikel 2 aanhef en onder c en d van het Archiefbesluit.

Dit Besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 8 april 2015

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,

R.J.T. van Lint

Bijlagen

[Vervallen per 01-12-2018]

(beide opvraagbaar bij de IND):

Handboek vervanging door digitalisering (Centraal Scanproces);

Handboek Decentraal Scanproces.

Terug naar begin van de pagina