Besluit vervanging personeelsdossiers Immigratie- en Naturalisatiedienst

Geldend van 01-06-2015 t/m heden

Besluit vervanging personeelsdossiers Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

De archiefbescheiden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst met betrekking tot de personeelsdossiers, zoals beschreven in de selectielijst, zijn en worden vervangen door reproducties met inachtneming van de regeling.

Artikel 4

De digitale reproductie berust bij P-Direkt en is duurzaam opgeslagen.

Hierbij geldt, dat indien door voortschrijding van de technologie, dan wel vervanging van de gebruikte technologie, dan wel door achteruitgang van de gegevensdrager, dan wel vermindering van de kwaliteit van de digitaal opgeslagen archiefbescheiden, conversie naar een nieuw bestandsformaat of migratie zal plaatsvinden.

Artikel 5

Het document Logistiek Proces Centrale Archiefvoorziening Personeelsdossiers bij de IND (Handboek) is als bijlage bij dit besluit gevoegd en wordt met dit besluit tevens vastgesteld.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd; de bijlage ligt voor de belanghebbenden ter inzage op het hoofdkantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Rijswijk, 24 maart 2015

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,

R.J.T. van Lint

Bijlage

Logistiek Proces Centrale Archiefvoorziening Personeelsdossiers bij de IND (Handboek).

Terug naar begin van de pagina