Wijzigingsbesluit Waterbesluit (vereenvoudiging en uniformering regels windparken op zee)

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Besluit van 13 april 2015 tot wijziging van het Waterbesluit in verband met de vereenvoudiging en uniformering van regels voor windparken op zee (algemene regels windparken op zee)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 8 december 2014, nr. IenM/BSK-2014/256904, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 6.5, 6.6 en 10.1 van de Waterwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 26 januari 2015, nr. W14.14.0456/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 1 april 2015, nr. IenM/BSK-2015/65241, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Dit besluit is tot 1 januari 2016 niet van toepassing op windparken en exportkabels waarvoor voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of op grond van artikel 6.13 van het Waterbesluit is verleend.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 13 april 2015

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de vierentwintigste april 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina