Besluit mandaat en machtiging in verband met selectielijst Archiefwet 1995

Geldend van 22-04-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 9 april 2015, kenmerk 630364/15/DP&O, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met het vaststellen van de selectielijst op grond van de Archiefwet 1995 (Besluit mandaat en machtiging in verband met selectielijst Archiefwet 1995)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Handelend met instemming van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de instemming van de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

BESLUIT:

Artikel 1

Aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt mandaat en machtiging verleend om de selectielijst, bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Archiefwet 1995 of een basisselectiedocument te ontwerpen en vast te stellen, voor zover het betreft de personeelsdossiers die berusten bij de baten-lastendienst P-Direkt.

Artikel 2

De secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in het voorgaande artikel, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina