Wijzigingsregeling Waterregeling (reparatie; kaarten 2015.2)

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 20 april 2015, nr. IENM/BSK-2015/73499 tot wijziging van de Waterregeling (reparatie; kaarten 2015.2)

Artikel III

  • 1 Indien een werk of handeling op het tijdstip, direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling, niet strijdig was met daarvoor bij of krachtens de Waterwet geldende regels of voorschriften en daarvoor als gevolg van een wijziging krachtens deze regeling van bijlage II, III of IV van de Waterregeling een watervergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet alsnog vereist zou worden, blijft die vergunningplicht buiten toepassing, totdat er een wijziging van dat werk of die handeling plaatsvindt waarvoor een watervergunning vereist wordt.

  • 2 Indien als gevolg van een wijziging als bedoeld in het eerste lid een ander bestuursorgaan bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet wordt, wordt een met betrekking tot die handeling of dat werk op het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, van kracht zijnde watervergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet, aangemerkt als een watervergunning van dat andere bestuursorgaan.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen met de kaarten, die ter inzage worden gelegd op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en tevens raadpleegbaar zijn op en te downloaden van www.waterwet.nl.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina