Besluit toestemming verstrekken justitiële gegevens aan behandelaars van bij Pilot [...] Recidive betrokken forensische zorgaanbieders

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 22-02-2015 t/m 31-12-2016

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie, kenmerk 604498 d.d. 22 februari 2015, houdende toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens aan behandelaars van bij de Pilot Terugkoppeling Recidive betrokken forensische zorgaanbieders

De Minister van Veiligheid en Justitie

Overwegende:

Dat het voorkomen van het plegen van nieuwe strafbare feiten door justitiabelen die in het kader van een voorwaardelijke straf of maatregel ambulant worden behandeld een zwaarwegend algemeen belang is.

Dat het voor een goede tenuitvoerlegging van een forensische behandeling van belang kan zijn dat zorgaanbieders ervan op de hoogte zijn dat de justitiabelen die zij in een strafrechtelijk kader behandelen verdacht worden van een nieuw strafbaar feit en op welk strafbaar feit de verdenking ziet.

Dat het van belang is te onderzoeken of periodieke terugkoppeling aan de zorgaanbieder van de verdenking van een nieuw strafbaar feit gepleegd door de voorwaardelijk gestraften en op welk strafbaar feit die verdenking ziet, bijdraagt aan betere forensische zorg en daarmee aan het terugdringen van de kans op recidive.

Dat informatie over verdenking van strafbare feiten, gepleegd tijdens de behandeling, en informatie over welk strafbaar feit het voor de zorgaanbieder mogelijk maakt om de behandeling bij te stellen of eventueel vast te stellen dat de behandeling onvoldoende aansluit bij de ernst van de problematiek van de justitiabele. Deze informatie kan er ook toe bijdragen dat de forensische patiënt die zorg krijgt, die hij of zij nodig heeft.

Dat een periodieke controle op nieuwe registratie in de justitiële documentatie van voorwaardelijk gestraften nodig is om informatie hierover periodiek te kunnen terugkoppelen aan de forensische zorgaanbieders.

Dat op dit moment geen periodieke terugkoppeling aan forensische zorgaanbieders plaatsvindt van nieuwe registratie in de justitiële documentatie van justitiabelen die in het kader van een forensische zorgtitel door die zorgaanbieders behandeld worden.

Dat het met het oog op bovenvermelde belangen gewenst is een pilot Terugkoppeling Recidive in te richten waarin de periodieke terugkoppeling van deze gegevens aan de zorgaanbieders plaatsvindt.

Dat met het oog op het kunnen uitvoeren van de pilot Terugkoppeling Recidive een samenwerkingsmodel tussen Rijk (ministerie van Veiligheid en Justitie), de drie reclasseringsorganisaties (3RO) en de zorgaanbieders De Waag, Altrecht en Victas is overeengekomen waarin justitiële gegevens worden verstrekt aan genoemde zorgaanbieders. Met deze meldingen kunnen zij het recidivegedrag van justitiabelen tijdens hun ambulante behandeling volgen ten behoeve van een optimale behandeling met het oog op recidivevermindering.

Dat de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg) niet voorzien in de verstrekking van justitiële gegevens aan zorgaanbieders, aangezien forensische zorgaanbieders voor deze doelen niet in het verstrekkingenregime van Wjsg en Bjsg zijn opgenomen.

Dat het voor de pilot nodig is om ten behoeve van de forensische behandeling tijdelijk toestemming te geven tot verstrekking van justitiële gegevens aan de zorgaanbieder.

Dat de Wjsg van toepassing is op de verstrekking van justitiële gegevens krachtens dit besluit.

Dat vanwege de gevoelige aard van de te verstrekken gegevens voorschriften en voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de verstrekking, de verwerking en de verdere verwerking daarvan.

Gelet op artikel 14 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 2 De gegevens als bedoeld in het eerste lid worden alleen verstrekt aan de forensische behandelaars en de aangewezen functionaris werkzaam bij de forensische zorgaanbieders die deelnemen aan de Pilot Terugkoppeling Recidive.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 1 De justitiële gegevens worden verstrekt aan de in artikel 1, tweede lid, bedoelde personen om in het kader van de Pilot Terugkoppeling Recidive te onderzoeken of periodieke terugkoppeling van verdenking van een nieuw strafbaar feit, gepleegd door justitiabelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, en het strafbaar feit waarop die verdenking ziet, bijdraagt aan betere forensische zorg en daarmee aan het terugdringen van de kans op recidive.

  • 2 De verstrekte justitiële gegevens worden alleen gebruikt voor het onderzoek in het kader van de pilot.

  • 3 De verstrekte gegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verstrekt.

  • 4 De verstrekte gegevens worden in elk geval terstond vernietigd nadat de behandeling op grond van de in artikel 1 genoemde forensische zorgtitels is beëindigd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

Een persoon die gedurende de pilotperiode wordt aangemeld voor forensische zorg wordt bij die aanmelding door de reclassering over de pilot en de eventuele verstrekking van justitiële gegevens geïnformeerd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

Verwerking van de verstrekte justitiële gegevens vindt alleen plaats door de behandelaars en de daartoe aangewezen functionaris werkzaam bij de forensische zorgaanbieders die deelnemen aan de Pilot Terugkoppeling Recidive.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 22 februari 2015 en vervalt op 1 januari 2017.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina