Instellingsbesluit besturing elektronische toegangsdiensten

Geraadpleegd op 11-08-2022.
Geldend van 03-11-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 15 april 2015, nr. WJZ/15023462, houdende instelling van de besturing van een afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten (Instellingsbesluit besturing elektronische toegangsdiensten)

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten: de laatst vastgestelde versie van het geheel van afspraken op het gebied van organisatie, beheer, architectuur, toepassingen, techniek, procedures en het netwerk voor elektronische toegangsdiensten;

 • deelnemer: een partij die conform het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten één of meer rollen vervult binnen het netwerk voor elektronische toegangsdiensten;

 • dienstverlener: een overheidsorganisatie, een privaatrechtelijke rechtspersoon of een onderneming niet zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon die elektronische diensten aanbiedt;

 • elektronische toegangsdiensten: diensten ten behoeve van het authenticeren en vaststellen van bevoegdheid bij en het ondertekenen van transacties in het kader van elektronische diensten van dienstverleners;

 • gebruiker: een overheidsorganisatie, een privaatrechtelijke rechtspersoon of een natuurlijk persoon die conform het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten elektronische toegangsdiensten afneemt.

 • minister: de Minister van Economische Zaken;

 • toehoorder: vertegenwoordiger in het Strategisch Beraad van een rechtspersoon die niet is toegetreden tot het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten;

 • waarnemer: ambtenaar ressorterend onder de minister;

 • afgevaardigde: een vertegenwoordiger die namens een dienstverlener, deelnemer of gebruiker zitting heeft in het Strategisch Beraad, het Tactisch Beraad of het Operationeel Beraad.

Paragraaf 2. Het Strategisch Beraad

Artikel 2

 • 1 Er is een Strategisch Beraad ten behoeve van het strategisch beheer van het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten.

 • 2 In het Strategisch Beraad heeft een afvaardiging van deelnemers, dienstverleners en gebruikers zitting.

 • 3 Het Strategisch Beraad kan een toehoorder uitnodigen.

Artikel 4

 • 1 Lid van het Strategisch Beraad zijn:

  • a. een onafhankelijke voorzitter;

  • b. minimaal vier en maximaal acht afgevaardigden van de deelnemers;

  • c. vier en maximaal zes afgevaardigden van de dienstverleners;

  • d. vier afgevaardigden van de gebruikers.

 • 2 De leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.

 • 3 De voorzitter wordt benoemd door de minister. De voorzitter kan door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 4 De afgevaardigden van de deelnemers, dienstverleners en de gebruikers worden benoemd en ontslagen door de minister.

Artikel 5

 • 1 De leden worden benoemd vanwege hun kennis en ervaring met elektronische toegangsdiensten.

 • 2 De leden die zitting hebben in het Strategisch beraad als afgevaardigden van deelnemers, dienstverleners en gebruikers dragen zorg voor de afstemming met en de verwerving van draagvlak bij hun achterban over de door hen in het Strategisch beraad ingebrachte standpunten.

Paragraaf 3. Werkwijze van het Strategisch Beraad

Artikel 8

 • 1 Het Strategisch Beraad kan na iedere bijeenkomst een advies uitbrengen aan de minister. In een advies kan het Strategisch Beraad voorstellen doen voor strategische wijzigingen in het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten en ontwikkelingen die daarmee samenhangen.

 • 2 Het Strategisch Beraad brengt zijn adviezen schriftelijk uit aan de minister. De adviezen bevatten een deugdelijke financiële onderbouwing en een inschatting van de financiële consequenties voor de deelnemers, dienstverleners, gebruikers en de Beheerorganisatie.

 • 3 Een advies houdende voorstellen voor strategische wijzigingen in het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten en ontwikkelingen die daarmee samenhangen neemt de minister over tenzij het publiek belang of het recht zich daartegen verzet. Onder publiek belang wordt onder meer verstaan economische motieven van deelnemers en het uitvoeringsbelang.

 • 4 Indien de minister voornemens is een advies, houdende voorstellen voor strategische wijzigingen in het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten en ontwikkelingen die daarmee samenhangen, niet over te nemen, overlegt hij vooraf met de voorzitter.

Artikel 9

 • 1 Het secretariaat van het Strategisch beraad stelt drie weken voorafgaand aan een bijeenkomst de agenda vast.

 • 2 De agenda en bijhorende de schriftelijke stukken van het Strategisch Beraad worden twee weken voorafgaand aan een bijeenkomst beschikbaar gesteld aan alle deelnemers, dienstverleners en gebruikers.

 • 3 De deelnemers, dienstverleners en gebruikers die geen afgevaardigde hebben in het Strategisch Beraad kunnen tot één week voorafgaand aan een bijeenkomst hun mening bekend maken aan het secretariaat.

Artikel 10

 • 1 Het Strategisch Beraad stelt eenmaal per drie jaren een meerjarenplan op ten aanzien van de werkzaamheden van het Strategisch Beraad. In het meerjarenplan doet het Strategisch Beraad voorstellen voor strategische wijzigingen van het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten. Het meerjarenplan is voorzien van een deugdelijke financiële onderbouwing. Het meerjarenplan behoeft goedkeuring van de minister.

 • 2 Het Tactisch Beraad stelt jaarlijks een jaarplan op ten aanzien van zijn werkzaamheden. Het jaarplan is voorzien van een deugdelijke financiële onderbouwing. Het jaarplan behoeft goedkeuring van het Strategisch Beraad en de minister.

Artikel 11

 • 1 Het Strategisch Beraad beslist over zaken bij meerderheid van stemmen van het aantal uitgebrachte stemmen.

 • 2 De voorzitter, een waarnemer en een toehoorder hebben geen stem. De andere leden kunnen ieder één stem uitbrengen, met dien verstande dat deelnemers en dienstverleners evenveel stemmen hebben

 • 3 Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen.

Paragraaf 4. Het Tactisch Beraad

Artikel 12

 • 1 Er is een Tactisch Beraad ten behoeve van het operationeel en tactisch beheer van het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten.

 • 2 In het Tactisch Beraad heeft een afvaardiging van deelnemers, dienstverleners en gebruikers zitting.

Artikel 13

Het Tactisch Beraad heeft tot taak conform het jaarplan:

 • a. het Strategisch Beraad te adviseren over het operationeel en tactisch beheer van het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten en voorgestelde strategische wijzigingen in het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten;

 • b. operationele wijzigingen door te voeren in het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten die vallen binnen het meerjarenplan en de door de minister overgenomen adviezen van het Strategisch Beraad;

 • c. operationele wijzigingen door te voeren in het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten die door de minister worden voorgeschreven;

 • d. beslissingen te nemen ten aanzien van alle operationele en tactische aangelegenheden en operationele incidenten die het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten als geheel raken.

Artikel 14

 • 1 Lid van het Tactisch Beraad zijn:

  • a. een onafhankelijke voorzitter;

  • b. vier en maximaal 6 afgevaardigden van de deelnemers;

  • c. vier afgevaardigden van de dienstverleners;

  • d. drie afgevaardigden van de gebruikers.

 • 2 De leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.

 • 3 De voorzitter wordt benoemd door de minister. De voorzitter kan door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 4 De overige leden worden benoemd en ontslagen door het Strategisch Beraad.

Paragraaf 5. Werkwijze van het Tactisch Beraad

Artikel 17

 • 1 Het Tactisch Beraad brengt voorafgaand aan elke bijeenkomst van het Strategisch verslag uit aan het Strategisch Beraad over:

  • a. de voortgang van de werkzaamheden zoals beschreven in het jaarplan;

  • b. de beslissingen over operationele wijzigingen in het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten, operationele en tactische aangelegenheden en operationele incidenten die zijn genomen in de bijeenkomsten van het Tactisch Beraad en waarmee invulling wordt gegeven aan het meerjarenplan.

 • 2 Het Tactisch Beraad kan voorafgaand aan elke bijeenkomst van het Strategisch Beraad een advies uitbrengen aan het Strategisch Beraad over het operationeel en tactisch beheer van het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten.

 • 3 Het Tactisch Beraad brengt haar adviezen schriftelijk uit aan het Strategisch Beraad. Een advies bevat een deugdelijke financiële onderbouwing en een inschatting van de financiële consequenties voor deelnemers, dienstverleners en gebruikers.

Artikel 18

 • 1 Het secretariaat van het Tactisch Beraad stelt voorafgaand aan een bijeenkomst de agenda vast.

 • 2 De agenda en bijhorende de schriftelijke stukken van het Tactisch Beraad wordt een week voorafgaand aan een bijeenkomst beschikbaar gesteld aan alle deelnemers, dienstverleners en gebruikers.

Artikel 19

 • 1 Het Tactisch Beraad beslist over zaken bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

 • 2 De voorzitter heeft geen stem. De andere leden kunnen ieder één stem uitbrengen, met dien verstande dat deelnemers en dienstverleners evenveel stemmen hebben.

 • 3 Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen.

Paragraaf 6. Het Operationeel Beraad

Artikel 20

 • 1 Er is een Operationeel Beraad ten behoeve van het change en releaseproces van het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten.

 • 2 Het Operationeel Beraad is een afvaardiging van deelnemers en staat open voor afvaardiging van dienstverleners en gebruikers.

Artikel 21

Het Operationeel Beraad heeft tot taak het Tactisch Beraad te adviseren over de wijzigingen en releases in het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten. Tevens bereidt het Operationeel Beraad de wijzigingen in het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten voor.

Artikel 22

 • 1 Lid van het Operationeel Beraad zijn een voorzitter en ten hoogste vier afgevaardigden van deelnemers.

 • 2 Van het Operationeel Beraad kunnen lid zijn ten hoogste drie afgevaardigden van dienstverleners en ten hoogste drie afgevaardigden van gebruikers.

 • 3 De leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.

 • 4 De voorzitter is werkzaam bij de Beheerorganisatie. De voorzitter wordt benoemd door de Beheerorganisatie in overleg met een waarnemer. De voorzitter kan door de Beheerorganisatie worden geschorst en ontslagen.

 • 5 De afgevaardigden van de deelnemers, dienstverleners en gebruikers worden benoemd en ontslagen door de respectievelijke afgevaardigden van het Tactisch Beraad.

Paragraaf 7. Werkwijze van het Operationeel Beraad

Artikel 24

Het Operationeel Beraad komt bijeen wanneer de voorzitter dit nodig acht om te adviseren over de implementatie van wijzigingen en releases in het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten.

Artikel 26

 • 1 Het secretariaat van het Operationeel Beraad stelt voorafgaand aan een bijeenkomst de agenda vast.

 • 2 De agenda en bijhorende de schriftelijke stukken van het Operationeel Beraad worden een week voorafgaand aan een bijeenkomst beschikbaar gesteld voor alle deelnemers, dienstverleners en gebruikers.

Artikel 27

 • 1 Het Operationeel Beraad beslist bij meerderheid van stemmen van het aantal uitgebrachte stemmen.

 • 2 De voorzitter heeft geen stem. De andere leden kunnen ieder één stem uitbrengen.

 • 3 Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen.

Paragraaf 9. Werkgroepen

Artikel 29

 • 1 Het Strategisch Beraad is bevoegd werkgroepen in te stellen die het Strategisch Beraad kunnen adviseren ten aanzien van strategische onderwerpen.

 • 2 Bij de instelling van een werkgroep bepaalt het Strategisch Beraad de werkwijze van een werkgroep.

Artikel 30

 • 1 Het Tactisch Beraad is bevoegd werkgroepen in te stellen die het Tactisch Beraad kunnen adviseren ten aanzien van operationele en tactische onderwerpen.

 • 2 Bij de instelling van een werkgroep bepaalt het Tactisch Beraad de werkwijze van een werkgroep.

 • 3 De instelling van een werkgroep behoeft goedkeuring van het Strategisch Beraad.

 • 4 Het Strategisch Beraad is bevoegd een werkgroep te ontbinden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 april 2015

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Naar boven