Regeling opening aanvraagtijdvak op grond van de Regeling cofinanciering sectorplannen (herstructurering sociale werkvoorziening)

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 16-04-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 april 2015, nr. 2015-0000082055, tot opening van een aanvraagtijdvak op grond van de Regeling cofinanciering sectorplannen in verband met de herstructurering van de sociale werkvoorziening

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1.4, tweede lid, van de Regeling cofinanciering sectorplannen;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2020]

Voor de periode van 1 april 2015 tot 15 september 2015 wordt een aanvraagtijdvak geopend voor een plan ten behoeve van de gemeentelijke sociale werkvoorziening. Voor dit plan is € 30 miljoen beschikbaar, uit te keren als decentralisatie-uitkering als bedoeld in artikel 5 van de Financiële-verhoudingswet, aan centrumgemeenten als genoemd in bijlage 1 bij de Regeling cofinanciering sectorplannen. Op deze decentralisatie-uitkering zijn de bepalingen uit hoofdstuk 2, 4 en 5 van de Regeling cofinanciering sectorplannen niet van toepassing.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2015. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 maart 2015, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 april 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 april 2015

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina