Instellingsbesluit evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht

[Regeling vervallen per 10-10-2015.]
Geldend van 10-04-2015 t/m 09-10-2015

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 april 2015, houdende instelling van de evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Instellingsbesluit evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de Ministers van Financiën van Sint Maarten en van Curaçao;Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de raad van Ministers van het Koninkrijk;

Gelet op artikel 33 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten;

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 10-10-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. de evaluatiecommissie: de evaluatiecommissie, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 10-10-2015]

 • 1 Er is een evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.

Artikel 3. Samenstelling

[Vervallen per 10-10-2015]

 • 1 Als leden van de commissie worden benoemd:

  • a. de heer Ron Gomes-Casseres, tevens voorzitter;

  • b. de heer Reuben George Essed;

  • c. de heer Edelmiro Alejandro Seferina;

  • d. de heer Marcel Peter van Gastel.

 • 2 De benoeming loopt af van rechtswege wanneer de in artikel 2 bedoelde taak door de evaluatiecommissie is afgerond.

Artikel 4. Ondersteuning evaluatiecommissie

[Vervallen per 10-10-2015]

 • 1 De evaluatiecommissie wordt ondersteund door een secretariaat, waaronder een secretaris.

 • 2 Personen die de evaluatiecommissie ondersteunen zijn voor de inhoudelijke uitvoering van hun taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter en leden van de evaluatiecommissie.

 • 3 De Minister benoemt de secretaris en voorziet na overleg met de evaluatiecommissie in de nodige voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de evaluatiecommissie, waaronder de nadere invulling van het secretariaat.

 • 4 Bij de samenstelling van het uitvoerend secretariaat wordt rekening gehouden met de benodigde kennis en expertise voor een goede uitvoering van de werkzaamheden van de evaluatiecommissie en een verdeling over de betrokken landen.

 • 5 Als secretaris wordt benoemd de heer Dirk Johannes Bonnet.

Artikel 6. Informatieplicht

[Vervallen per 10-10-2015]

De evaluatiecommissie verstrekt aan de Minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen. De Minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 7. Advies

[Vervallen per 10-10-2015]

 • 1 De evaluatiecommissie brengt uiterlijk drie maanden nadat deze is ingesteld, door tussenkomst van de Minister, advies uit aan de raad van Ministers van het Koninkrijk.

 • 2 De evaluatiecommissie neemt bij het uitbrengen van haar advies artikel 33, twaalfde lid, in acht en hoort aldus alvorens advies uit te brengen het betrokken bestuur zijnde de raad van Ministers van het land Curaçao onderscheidenlijk de ministerraad van het land Sint Maarten.

Artikel 8. Vergoeding en kosten lidmaatschap

[Vervallen per 10-10-2015]

 • 3 De voorzitter en de leden ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfskosten op voet van de regeling voor het personeel werkzaam bij de sector Rijk.

 • 4 De vergoeding per vergadering en de vergoeding van reis- en verblijfskosten komen voor rekening van de Minister.

Artikel 9. Overige kosten van de evaluatiecommissie

[Vervallen per 10-10-2015]

 • 1 De overige kosten van de evaluatiecommissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de Minister.

 • 2 Onder overige kosten worden in ieder geval verstaan: de kosten voor de faciliteiten van vergaderingen.

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 10-10-2015]

De evaluatiecommissie biedt de Minister gelijktijdig met het uitbrengen van het advies een eindverslag aan waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten gedurende de periode waarin de evaluatiecommissie werkzaam is geweest.

Artikel 11. Openbaarmaking

[Vervallen per 10-10-2015]

Het advies en andere producten die door of namens de evaluatiecommissie worden vervaardigd of vergaard, worden niet door de evaluatiecommissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de Minister uitgebracht of overgedragen.

Artikel 12. Archiefbescheiden

[Vervallen per 10-10-2015]

De evaluatiecommissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Koninkrijksrelaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van Nederland.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 10-10-2015]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 10 april 2015.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 10 oktober 2015.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 10-10-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht.

Dit besluit zal in de Staatscourant, het Publicatieblad van Curaçao en het Afkondigingsblad van Sint Maarten worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina