Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (invoering rijbewijsplicht bestuurders landbouw- en bosbouwtrekkers, enz.)

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Besluit van 31 maart 2015 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen, het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009 en het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor bestuurders van landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid, en enkele wijzigingen van technische aard

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 19 januari 2015, nr. IenM/BSK-2014/218880, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 10, 110a, eerste lid, 110b, eerste lid, aanhef en onderdelen b en c, 111, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, 113, eerste lid, 116, eerste lid, 118, tweede lid, 119, eerste lid, 120, eerste lid, 132, eerste lid, 132a, eerste lid, en 133, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 9, eerste, vierde en vijfde lid, 9a, 9b, 10, eerste lid, 12a, derde lid, 12b, derde lid, 12c, tweede lid, 13, 21, eerste, tweede en derde lid, 22, eerste lid, en 23, vierde lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 en artikel 16, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 maart 2015, no. W14.15.0013/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 26 maart 2015, nr. IenM/BSK-2015/62169, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV

Na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel D, van dit besluit berusten de ontheffingen gebaseerd op artikel 5, vijfde lid, (oud) van het Reglement rijbewijzen op artikel 5, vierde lid (nieuw) van het Reglement rijbewijzen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 31 maart 2015

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de veertiende april 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina