Besluit tot een Eremedaille voor verdienste politie

Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 14-04-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie, van 9 maart 2015, kenmerk 622180, houdende toekenning van de Eremedaille voor verdienste politie aan ambtenaren van politie die een bijzondere politie prestatie hebben geleverd, ofwel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse politie (Besluit tot een Eremedaille voor verdienste politie)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

gehoord de korpschef van politie,

Besluit:

Artikel 3

De Eremedaille kan worden toegekend aan ambtenaren van politie die een uitzonderlijke prestatie van eenheid overstijgend of landelijk belang hebben geleverd dan wel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de politie.

Artikel 4

De Eremedaille kan éénmalig aan een persoon worden toegekend en kan ook postuum worden toegekend.

Artikel 5

  • 1 De toekenning van de Eremedaille geschiedt door de Minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel 6

Het versiersel, uitgevoerd in goud, bestaat uit een ster met zeven stralen met in het midden het politielogo. In de rand rondom het logo staat de tekst: Waakzaam en dienstbaar. Het lint bestaat uit de kleuren blauw en geel en heeft geen overeenkomst met bestaande Nederlandse onderscheidingen.

Artikel 7

Degene aan wie de Eremedaille is toegekend is gerechtigd tot het dragen van het knoopsgat insigne, de baton voor geüniformeerden en de draagmedaille.

Artikel 8

De toekenning van de Eremedaille gaat vergezeld van een op naam gestelde oorkonde, ondertekend door de minister.

Artikel 9

  • 1 De Eremedaille kan worden ingetrokken op grond van feiten of omstandigheden die bij de toekenning redelijkerwijs niet bekend konden zijn en op grond waarvan de toekenning niet zou hebben plaatsgehad.

  • 2 Na intrekking is de betrokkene niet langer gerechtigd de aan de toekenning verbonden versierselen te dragen en worden deze samen met de oorkonde onverwijld aan de minister teruggegeven.

Artikel 10

De kosten van de vervaardiging van het versiersel met toebehoren komen ten laste van de begroting van het politiekorps.

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Naar boven