Regeling vaststelling rijksvaccinatieprogramma en onderzoek bij pasgeborenen naar ernstige zeldzame ziekten

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 11-04-2015 t/m 31-12-2017

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 maart 2015, kenmerk 733777-133232 PG, houdende vaststelling van het rijksvaccinatieprogramma en het onderzoek bij pasgeborenen naar ernstige zeldzame ziekten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 4a, eerste en tweede lid, van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

Het vaccinatieprogramma omvat de vaccins voor de desbetreffende doelgroepen, zoals opgenomen in bijlage 1.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Het onderzoek bij pasgeborenen naar ernstige zeldzame ziekten omvat onderzoek naar de in bijlage 2 opgenomen ziekten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling vaststelling rijksvaccinatieprogramma en onderzoek bij pasgeborenen naar ernstige zeldzame ziekten.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1. Het vaccinatieprogramma, bedoeld in artikel 1, omvat:

  • a. in de leeftijd tot 1 maand het hepatitis B-vaccin indien de moeder van de verzekerde HbsAg-positief is;

  • b. in de leeftijd van 2-15 maanden: gecombineerd Difterie-, Kinkhoest-, Tetanus-, Poliomyelitis-vaccin gemengd met Haemophilus influenzae type b-vaccin en hepatitis B-vaccin alsmede geconjugeerd pneumokokkenvaccin;

  • c. in de leeftijd van 3-16 maanden: gecombineerd Difterie-, Kinkhoest-, Tetanus-, Poliomyelitis-vaccin gemengd met Haemophilus influenzae type b-vaccin en hepatitis B-vaccin alsmede geconjugeerd pneumokokkenvaccin;

  • d. in de leeftijd van 4-17 maanden: gecombineerd Difterie-, Kinkhoest-, Tetanus-, Poliomyelitis-vaccin gemengd met Haemophilus influenzae type b-vaccin en hepatitis B-vaccin alsmede geconjugeerd pneumokokkenvaccin;

  • e. in de leeftijd van 11-23 maanden: gecombineerd Difterie-, Kinkhoest-, Tetanus-, Poliomyelitis-vaccin gemengd met Haemophilus influenzae type b-vaccin en hepatitis B-vaccin alsmede geconjugeerd pneumokokkenvaccin;

  • f. in de leeftijd van 14-23 maanden: gecombineerd Bof-, Mazelen-, Rubella-vaccin alsmede geconjugeerd meningokokken C-vaccin;

  • g. geboren in het vierde kalenderjaar, voorafgaande aan het lopende kalenderjaar: gecombineerd Difterie-, Tetanus-, Polio-vaccin alsmede Kinkhoest-vaccin;

  • h. geboren in het negende kalenderjaar, voorafgaande aan het lopende kalenderjaar: gecombineerd Difterie-, Tetanus-, Polio-vaccin alsmede gecombineerd Bof-, Mazelen-, Rubella-vaccin.

 • 2. In bijzondere gevallen kan de toediening van de vaccins, genoemd in het eerste lid, aan een niet of niet volledig gevaccineerde verzekerde tot de leeftijd van negentien jaar worden aangemerkt als te geschieden in het kader van de uitvoering van het vaccinatieprogramma.

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Het onderzoek, bedoeld in artikel 2, omvat onderzoek naar het voorkomen van Adrenogenitaal syndroom, Biotinidase deficiëntie, Congenitale hypothyreoïdie, Galactosemie, Cystic Fibrosis, Glutaar acidurie type I, G-CoA-lyase deficiëntie, Holocarboxylase synthase deficiëntie, Homocystinurie, Isovaleriaan acidemie, Long-chain hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiëntie, Maple syrup urine disease, Medium-chain acylCoA dehydrogenase deficiëntie, 3-methylcrotonyl-CoAcarboxylase deficiëntie, Phenylketonurie, Sikkelcelziekte, Thalassemie, Tyrosinemie type I en Very long-chain acylCoA dehydrogenase deficiëntie.

Terug naar begin van de pagina