Besluit vergoedingen bijzondere rechters BES

Geldend van 11-04-2015 t/m heden

Besluit van 1 april 2015, houdende regels omtrent de aan bijzondere rechters toekomende vergoedingen BES

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 25 februari 2015, nr. 619058;

Gelet op artikel 12, zevende lid, van de Wet administratieve rechtspraak BES;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 maart 2015, nr W03.15.0047/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 27 maart 2015, nr. 628488;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De hoogte van de vergoeding die wordt toegekend aan bijzondere rechters, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet administratieve rechtspraak BES, is gelijk aan de hoogte van de vergoeding die wordt toegekend aan een rechter-plaatsvervanger in eerste aanleg op grond van artikel 10, derde lid, van het Rijksbesluit rechtspositie Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 1 april 2015

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Uitgegeven de tiende april 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina