Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (aanpassen van het examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting vmbo)

[Regeling vervallen per 01-08-2018.]
Geldend van 01-08-2016 t/m 31-07-2018

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 april 2015, nr. VO/742920, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het aanpassen van het examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting vmbo

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit VO;

Besluit:

Artikel II. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-08-2018]

De wijziging die deze regeling aanbrengt in bijlage 2 van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs, is in het schooljaar 2016–2017 niet van toepassing op leerlingen die op 1 augustus 2016 zijn toegelaten tot het vierde leerjaar van het vmbo.

Artikel III. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2018]

  • 1 Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel A, in werking met ingang van 1 augustus 2016.

  • 2 Artikel I, onderdeel A, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina