Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2020.]
Geldend van 02-11-2016 t/m heden

Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten voor Wlz-uitvoerders Wlz 2015

De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

Gelet op artikel 91, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 4.4 en artikel 4.5, van het Besluit Wfsv en de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015,

heeft in zijn vergadering van 16 maart 2015 besloten:

§ 1. Algemeen

Artikel 2

 • 2 Het Zorginstituut verdeelt in het jaar 2015 een totaalbedrag van ten hoogste 78,529 miljoen euro aan besteedbare middelen beheerskosten over de Wlz-uitvoerders.

§ 2. Voorlopige vaststelling beheerskostenbudget 2015

Artikel 3

Het Zorginstituut stelt in januari 2015 voor iedere Wlz-uitvoerder, anders dan in de hoedanigheid van zorgkantoor, een voorlopig beheerskostenbudget vast ter bepaling van de besteedbare middelen voor het kalenderjaar 2015 ten laste van het Fonds langdurige zorg (Flz).

Artikel 4

Het Zorginstituut verdeelt het in de Aanwijzing voor de Wlz-uitvoerders bestemde totaalbedrag over de Wlz-uitvoerders als volgt:

 • a. een bedrag van 1.394.667 euro op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de Wlz;

 • b. een bedrag van 66.859.332 euro op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de Wlz, waarbij verzekerden, die op 1 juli 2015 vijfenzestig jaar of ouder zijn, dubbel tellen;

 • c. een bedrag van ten hoogste 10,000 miljoen euro voor onafhankelijke cliëntondersteuning;

 • d. een bedrag van 0,275 miljoen euro over twee Wlz-uitvoerders die geen zorgkantoorfunctie uitvoeren en ook geen deel uitmaken van een groter concern.

Artikel 5

 • 1 Indien een Wlz-uitvoerder zijn overige taken, bedoeld in artikel 4.4, tweede lid van het Besluit Wfsv, geheel of gedeeltelijk uitbesteedt, betaalt hij aan het zorgkantoor waaraan hij deze taken uitbesteedt per verzekerde een bedrag van 3,249645 euro als vergoeding in de beheerskosten.

 • 2 Het Zorginstituut berekent het in het eerste lid van dit artikel genoemde bedrag door het bedrag van 64,070 miljoen euro te delen door het aantal Zvw-verzekerden per 1 mei 2014, waarbij de Zvw-verzekerden die per 1 mei 2014 ouder zijn dan 65 jaar dubbel tellen.

 • 3 Voor de bepaling van het aantal Zvw-verzekerden, bedoeld in het tweede lid, gebruikt het Zorginstituut het persoonskenmerkenbestand dat de zorgverzekeraars met peildatum 1 mei 2014 beschikbaar stellen aan het Zorginstituut.

Artikel 6

Ter vaststelling van de beheerskostenbudgetten per Wlz-uitvoerder sommeert het Zorginstituut per Wlz-uitvoerder de ingevolge artikel 4, onderdeel a en b, berekende bedragen. Het Zorginstituut rondt de beheerskostenbudgetten af op hele euro’s, waarbij het Zorginstituut bedragen van een halve euro en hoger afrondt naar boven en overige bedragen naar beneden.

Artikel 7

Voor de bepaling van het aantal verzekerden, bedoeld in artikel 4, onderdeel a en b, gebruikt het Zorginstituut de opgaven van de verzekerdenaantallen per 1 juli 2014 van de zorgverzekeraar. Deze opgave heeft de zorgverzekeraar in de tweede kwartaalstaat AWBZ zorgverzekeraars 2014 vermeld en dient te zijn voorzien van een bestuursverklaring.

Artikel 8

Voor een nieuwe Wlz-uitvoerder, die geen rechtsopvolger is van een of meer bestaande Wlz-uitvoerders, kan het Zorginstituut uitgaan van andere dan in dit besluit genoemde verzekerdenaantallen.

§ 3. Definitieve vaststelling beheerskostenbudget 2015

Artikel 9

 • 1 Uiterlijk in 2017 stelt het Zorginstituut de beheerskostenbudgetten definitief vast.

 • 2 Het Zorginstituut gaat voor de bepaling van het aantal verzekerden bij de definitieve vaststelling uit van de opgaven van de verzekerdenaantallen per 1 juli 2015 van de Wlz-uitvoerders, zoals deze staan vermeld in de tweede kwartaalstaat Wlz van de Wlz-uitvoerders.

 • 3 Het Zorginstituut gaat voor het in artikel 5, tweede lid berekende bedrag bij de definitieve vaststelling uit van het aantal Zvw-verzekerden per 1 mei 2015, waarbij de Zvw-verzekerden die per 1 mei 2015 ouder zijn dan 65 jaar dubbel tellen.

§ 4. Slot

Artikel 10

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze worden geplaatst, en werken terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Plv. Voorzitter Raad van Bestuur,

A. Boer

Terug naar begin van de pagina