Instellingsbesluit AZ commissie monitoring VWNW

Geldend van 08-04-2015 t/m heden

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 1 april 2015, nr. 3801559, tot instelling van de AZ commissie monitoring VWNW (Instellingsbesluit AZ commissie monitoring VWNW)

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Gelet op onderdeel 17 van de Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid van 11 april 2013;

Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg AZ;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de minister-president, minister van Algemene Zaken;

 • b. Secretaris-Generaal: de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken;

 • c. Commissie: de AZ commissie monitoring VWNW;

 • d. DGO AZ: Departementaal Georganiseerd Overleg bij het ministerie van Algemene Zaken;

 • e. Overeenkomst: de Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid;

 • f. Besluit: Besluit van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013-2015.

Artikel 3. Taak

De commissie is belast met het monitoren van de uitvoering van de overeenkomst en het besluit voor het departement en daarover tweemaal per jaar (en desgewenst tussentijds) te rapporteren aan het Sectoroverleg Rijk.

Artikel 4. Samenstelling

 • 1 De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • a. De directeur Concerncontrol, tevens voorzitter;

  • b. De plv. directeur Concerncontrol, tevens plaatsvervangend voorzitter;

  • c. Twee vertegenwoordigers van de aan het DGO AZ deelnemende centrales van Overheidspersoneel.

 • 2 De leden conform artikel 4, lid 1, sub a en b in de commissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de secretaris-generaal. De secretaris-generaal kan tevens plaatsvervangende leden benoemen, schorsen en ontslaan.

 • 3 De vertegenwoordigers van de bonden conform artikel 4, lid 1, sub c in de commissie worden voorgedragen/teruggetrokken door de gezamenlijke centrales van Overheidspersoneel.

 • 4 De secretaris-generaal voegt aan de commissie een ambtelijk secretaris toe. De ambtelijk secretaris is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak voor de commissie uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

Artikel 5. Werkwijze

 • 1 De commissie stelt naar behoefte een reglement over haar eigen werkwijze schriftelijk vast. Een afschrift van het reglement wordt aan de secretaris-generaal gezonden.

 • 2 Het beheer van de van de bescheiden betreffende werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Algemene Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 3 De minister verstrekt desgevraagd aan de commissie de voor de uitoefening van zijn taak benodigde gegevens. De commissie kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 april 2013.

Artikel 7. Citeertitel en Publicatie

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit AZ commissie monitoring VWNW.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 april 2015

De

Minister-President,

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze,

De Secretaris-Generaal,

P.H.A.M. Huijts

Terug naar begin van de pagina