ITS-Regeling

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 13-07-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 maart 2015, nr. IENM/BSK-2014/160572, houdende uitvoering van richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (PbEU 2010, L 207) en die richtlijn aanvullende gedelegeerde verordeningen (ITS-Regeling)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 3, aanhef en onder c en e in samenhang met 6, eerste lid van de richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (PbEU 2010, L 207), de artikelen 1, 3, 5, derde lid, en 8, eerste lid, van de gedelegeerde verordening (EU) nr. 885/2013 van de Commissie van 15 mei 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het verstrekken van informatiediensten voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen (PbEU 2013, L 247), de artikelen 1, 5, eerste lid, 7, tweede lid, en 9, eerste lid van de gedelegeerde verordening (EU) nr. 886/2013 van de Commissie van 15 mei 2013 tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de gegevens en procedures voor het aanbieden, waar mogelijk, van minimale universele verkeersveiligheidsinformatie die kosteloos is voor de gebruikers (PbEU 2013, L 247), en op de artikelen 4b, tweede lid, aanhef en onder b, en 145g, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

BESLUIT:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • gedelegeerde verordening (EU) 885/2013: gedelegeerde verordening (EU) nr. 885/2013 van de Commissie van 15 mei 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het verstrekken van informatiediensten voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen (PbEU 2013, L 247);

 • gedelegeerde verordening (EU) 886/2013: gedelegeerde verordening (EU) nr. 886/2013 van de commissie van 15 mei 2013 tot aanvulling van richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de gegevens en procedures voor het aanbieden, waar mogelijk, van minimale universele verkeersveiligheidsinformatie die kosteloos is voor de gebruikers (PbEU 2013, L 247);

 • gedelegeerde verordening (EU) 2015/962: gedelegeerde verordening (EU) nr. 2015/962 van de Commissie van 18 december 2014 ter aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de verlening van EU-wijde realtimeverkeersinformatiediensten betreft (PbEU 2015, L 157).

§ 2. Uitwerking prioritaire actie B (gedelegeerde verordening (EU) 2015/962)

Artikel 2.2

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens is het nationaal toegangspunt, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van gedelegeerde verordening (EU) 2015/962.

§ 3. Uitwerking prioritaire actie C (gedelegeerde verordening (EU) 886/2013)

Artikel 3.1

De minimale universele verkeersveiligheidsinformatiedienst, bedoeld in artikel 2, onderdeel l, van gedelegeerde verordening (EU) 886/2013, met inachtneming van de in die verordening gestelde eisen, is van toepassing op de in bijlage 1 vastgestelde wegvakken.

Artikel 3.2

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens is belast met het beheer van het nationale toegangspunt, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van gedelegeerde verordening (EU) 886/2013.

§ 4. Uitwerking prioritaire actie E (gedelegeerde verordening (EU) 885/2013)

Artikel 4.1

De informatiediensten over veilige en beveiligde parkeerplaatsen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van gedelegeerde verordening (EU) 885/2013, met inachtneming van de in die verordening gestelde eisen, zijn van toepassing in de in bijlage 2 vastgestelde zones.

Artikel 4.2

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens is belast met het beheer van het nationale toegangspunt, bedoeld in artikel 5, derde lid, van gedelegeerde verordening (EU) 885/2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bijlage 1. behorende bij de artikelen 2.1 en 3.1 van de ITS-regeling

De in de artikelen 2.1 en 3.1 bedoelde wegvakken zijn de hoofdwegen in het beheer van Rijkswaterstaat, aangeduid in de hierna opgenomen kaart.

Bijlage 255107.png
Hoofdwegen in het beheer van Rijkswaterstaat

Bijlage 2. behorende bij artikel 4.1 van de ITS-Regeling

De in artikel 4.1 bedoelde zones zijn vijf kilometer breed, gemeten in een rechte lijn, vanaf de volgende hoofdwegen en weergegeven in de volgende kaart:

 • A1 Amsterdam-Oldenzaal

 • A2 Amsterdam-Maastricht

 • A4 Amsterdam-Rotterdam

 • A12 Den Haag-Zevenaar

 • A16 Rotterdam-Hazeldonk

 • A/N15 Maasvlakte-Duitsland

 • A20 Rotterdam-Gouda

 • A27 Utrecht-Breda

 • A50 Valburg-Beekbergen

 • A58 Bergen op Zoom-Breda

 • A67 Eersel-Venlo

 • A76 Stein, Geleen, Heerlen, Bocholtz, en

 • de zone rondom de Amsterdamse haven tussen de A5, A10, A8 en A9, tot en met de zeemonding en de gemeentes IJmuiden en Velsen.

Bijlage 255108.png
Overzichtskaart zones geselecteerd voor vrachtwagenparkeren
Naar boven