Regeling toelage bij tijdelijke verandering werkgebied korps politie BES

Geldend van 01-10-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 maart 2015, nr. 2015-0000162798, houdende vaststelling van bepalingen inzake de door ambtenaren van politie van het korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba te ontvangen toelage bij een tijdelijke verandering van werkgebied (Regeling toelage bij tijdelijke verandering werkgebied korps politie BES)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 81, vijfde lid, van het Besluit rechtspositie korps politie BES;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. ambtenaar: de ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en de ambtenaar van politie aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie die op grond van artikel 81, eerste lid, van het Besluit rechtspositie korps politie BES zijn functie, dan wel een andere functie dan waarin hij geplaatst is, tijdelijk dient te vervullen binnen een ander werkgebied;

  • b. bevoegd gezag: de korpschef van het korps politie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  • c. ander werkgebied: het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba, niet zijnde het werkgebied waarbinnen de plaats van tewerkstelling als vermeld op de akte van aanstelling is gelegen.

Artikel 2

  • 1 De ambtenaar wordt een daggeldvergoeding toegekend van USD 55,00 per dag.

  • 2 De vergoeding wordt toegekend vanaf de dag dat de ambtenaar van politie afreist naar het andere werkgebied tot en met de dag waarop hij na beëindiging van de tewerkstelling binnen het andere werkgebied terugreist naar het oorspronkelijke werkgebied. De vergoeding wordt slechts toegekend voor de dagen dat de ambtenaar van politie daadwerkelijk verblijft in het andere werkgebied.

  • 3 De vergoeding wordt maandelijks volgend op de maand dat de vergoeding is genoten met het salaris uitbetaald.

Artikel 3

  • 1 Voor de reis die de ambtenaar maakt van zijn oorspronkelijke werkgebied naar het andere werkgebied en van het andere werkgebied naar een andere plaats zijn de artikelen 3 en 5 van de Reisregeling Rijksambtenaren BES van overeenkomstige toepassing.

  • 2 De ambtenaar heeft een maal per maand aanspraak op vergoeding van de reiskosten van het andere werkgebied naar zijn oorspronkelijke werkgebied en terug. De artikelen 3 en 5 van de Reisregeling Rijksambtenaren BES zijn van overeenkomstige toepassing.

  • 3 Met betrekking tot het declareren van reiskosten op grond van het eerste of tweede lid is artikel 13, eerste lid, van de Reisregeling Rijksambtenaren BES van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

Het bevoegd gezag draagt zorg voor een ingerichte woning in het andere werkgebied. De volgende zaken worden vergoed door het bevoegd gezag: huur, water, elektra en internet.

Artikel 5

Het bevoegd gezag stelt een auto ter beschikking waarvan de ambtenaar buiten diensttijd met andere ambtenaren gezamenlijk gebruik kan maken.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toelage bij tijdelijke verandering werkgebied korps politie BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina