Uitvoeringsregeling melding financiële belangen BZK

Geldend van 01-04-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 maart 2015, nr. 2015-0000177214, houdende vaststelling van nadere regels over de melding en de registratie van financiële belangen van ambtenaren werkzaamheden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Uitvoeringsregeling melding financiële belangen BZK)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 61a, vijfde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ARAR:

  het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

 • de aangewezen ambtenaar:

  degene die door de minister is aangewezen op grond van artikel 61a, eerste lid, van het ARAR om financiële belangen te melden, omdat hij werkzaamheden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verricht, waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is.

 • adviseur financiële integriteit:

  een door de minister aangewezen functionaris als bedoeld in artikel 61a, eerste lid, van het ARAR , bij wie de aangewezen ambtenaar zijn financiële belangen, alsmede het bezit van en transacties met effecten meldt, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met zijn functievervulling, kunnen raken.

 • financiële belangen:

  op geld waardeerbare belangen van de ambtenaar alsmede die van zijn gelieerde derde, voor zover deze de belangen van de dienst raken.

 • gelieerde derde:

  • de echtgenoot, echtgenote of levenspartner, bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het ARAR;

  • de natuurlijke persoon of personen namens wie een ambtenaar financiële belangen beheert.

 • melding:

  melding van financiële belangen als bedoeld in artikel 61a, eerste lid, van het ARAR.

 • minister:

  de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • verboden lijst:

  een overzicht met één of meer benoemde financiële belangen of categorieën belangen, waaraan naar het oordeel van de minister in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie is verbonden.

Artikel 3

 • 1 De aangewezen ambtenaar ontvangt het voor de melding van financiële belangen door de minister beschikbaar gestelde formulier, bedoeld in de bijlage bij deze regeling. Dit formulier kan vergezeld gaan van een op zijn functie betrekking hebbende verboden lijst.

 • 2 De aangewezen ambtenaar zendt het formulier, bedoeld in het eerste lid, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zes weken na ontvangst, ingevuld en ondertekend aan de adviseur financiële integriteit.

 • 3 Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een wijziging van financiële belangen van de aangewezen ambtenaar.

Artikel 4

 • 1 De adviseur financiële integriteit registreert en archiveert de meldingen van financiële belangen en alle op deze meldingen betrekking hebbende bescheiden in een afgesloten fysiek archief.

 • 2 De adviseur financiële integriteit adviseert de minister over een naar zijn oordeel bestaand risico op financiële belangenverstrengeling, alsmede over de maatregelen om dit risico tegen te gaan.

 • 3 De adviseur financiële integriteit legt verantwoording af aan de minister en rapporteert daartoe jaarlijks voor 1 maart aan de minister.

 • 4 De rapportage, bedoeld in het derde lid, geeft een overzicht van het aantal ontvangen meldingen van financiële belangen per directoraat-generaal, alsmede van het aantal ontvangen wijzigingen van eerdere meldingen en het aantal en soort afspraken in verband met de meldingen.

 • 5 De adviseur financiële integriteit voert zijn taak uit in overeenstemming met de verplichtingen die de Wet bescherming persoonsgegevens oplegt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en het informatiebeveiligingsbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Bijlage behorende bij artikel 3 van de Uitvoeringsregeling melding financiële belangen BZK

Financieel belang: verklaring en melding1

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Personalia en functie

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

Functie:

Dienstonderdeel:

Verklaring

In vervolg op de aanwijzing, bedoeld in artikel 61a van het ARAR, inzake het melden van financiële belangen, verklaar ik hierbij dat ik op de hoogte ben van de verplichtingen die artikel 61a van het ARAR en de Uitvoeringsregeling melding financiële belangen BZK stellen inzake het melden van financiële belangen van mij alsmede die van mijn gelieerde derde voor zover die mijn financiële belangen raken.

Tevens ben ik ervan op de hoogte dat niet nakoming van deze verplichting kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

Te melden financiële belangen

Financiële belangen

Van mijzelf

Van mijn gelieerde derde(n)

Omschrijving financiële belangen

Bedrijf/ fonds waarop financiële belangen betrekking hebben

         

Bezit van effecten

       
         

Vorderingsrechten

       
         

Onroerend goed

       
         

Bouwgrond

       
         

Financiële deelnemingen in ondernemingen

       
         

Schulden uit hypothecaire vorderingen

       
         

Overige financiële belangen

       
         

Plaats en datum:

Handtekening:

Deze verklaring wordt bewaard gedurende twee jaar na het beëindigen van de functie waarop de aanwijzing betrekking heeft.

 1. Dit formulier geldt ook voor het melden van een wijziging van financiële belangen.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina