Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectdirecteur Zuidasdok

Geldend van 28-03-2015 t/m heden

Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 18 maart 2015, met kenmerk RWS-2014/10783 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de projectdirecteur Zuidasdok (Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectdirecteur Zuidasdok)

Artikel 1. : Functie

  • 1 Er is een projectdirecteur Zuidasdok.

  • 2 De in het eerste lid genoemde functionaris ressorteert onder de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud.

Artikel 2. : Bevoegdheden

De aan de directeur-generaal verleende bevoegdheden worden, met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, eveneens gemandateerd aan de projectdirecteur Zuidasdok.

Artikel 3. : Verlening volmacht en machtiging

De aan de directeur-generaal verleende volmacht en machtiging worden, met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, eveneens verleend aan de projectdirecteur Zuidasdok.

Artikel 4. : Grensbedrag

  • 1 Het mandaat, de volmacht en machtiging verleend aan de projectdirecteur Zuidasdok voor verplichtingen welke financiële gevolgen hebben of kunnen hebben, is beperkt tot een grensbedrag van € 5.000.000 exclusief BTW.

  • 2 In afwijking van het eerste lid is de machtiging voor onttrekkingen aan de post onvoorzien van het project Zuidasdok beperkt tot een grensbedrag van € 2.000.000 exclusief BTW per geval.

  • 3 Op de machtiging voor de jaarlijkse opdrachtverlening aan de gemeente Amsterdam met betrekking tot de inkopen door de gemeente Amsterdam voor het project Zuidasdok is het in het eerste lid genoemde grensbedrag niet van toepassing.

Artikel 6. : Intrekking

Het besluit Projectmandaat Zuidasdoc door de Hoofdingenieur-Directeur Rijkwaterstaat Grote Projecten en Onderhoud van 27 mei 2013 met kenmerk RWSPS-2013-049 wordt ingetrokken.

Artikel 7. : Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015. Dit besluit vervalt bij beëindiging van het project Zuidasdok.

Artikel 8. : Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectdirecteur Zuidasdok.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de in dit besluit genoemde functionarissen.

’s-Gravenhage, 18 maart 2015

Directeur-generaal Rijkswaterstaat,

J.H. Dronkers

Terug naar begin van de pagina