Regeling dienstkleding Dienst Justitiële Inrichtingen

Geldend van 31-03-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 maart 2015, houdende regels voor het verstrekken en dragen van dienstkleding van ambtenaren van de Dienst Justitiële Inrichtingen (Regeling dienstkleding Dienst Justitiële Inrichtingen)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 65 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder dienstkleding: de ingevolge deze regeling door de Dienst Justitiële Inrichtingen aan de ambtenaar verstrekte, gedurende de voor deze geldende werktijden te dragen kleding en schoeisel.

Artikel 2

 • 1 Het bevoegd gezag draagt zorg voor de verstrekking van:

  • a. uniforme dienstkleding aan:

   • ambtenaren, die in een rijksinrichting of dienst beveiligingswerkzaamheden verrichten ten behoeve van personen en gebouwen;

   • ambtenaren, die in een penitentiaire inrichting zorg dragen voor beveiliging, observatie en voorbereiding op resocialisatie van volwassen gedetineerden;

   • ambtenaren, die in een penitentiaire inrichting uitvoering geven aan de begeleiding en beveiliging van volwassen gedetineerden met psychosociale of somatische problematiek in een beveiligde omgeving;

   • de operationeel manager van de ambtenaren, bedoeld onder 1° en 2°.

  • b. sportkleding en sportschoenen aan executieve ambtenaren, die door de Dienst Justitiële Inrichtingen zijn verplicht om aan de wekelijkse dienstsport en de jaarlijkse afname van de fitheidstoets en weerbaarheidstoets deel te nemen.

  • c. sportkleding en sportschoenen voor lichamelijke opvoeding aan ambtenaren die in een rijksinrichting of dienst kennis, vaardigheden en houdingsaspecten overdragen door middel van lichamelijke opvoeding.

 • 2 Naast de in het eerste lid bedoelde ambtenaren kan door het bevoegd gezag aan andere ambtenaren toestemming worden verleend tot het dragen van dienstkleding indien:

  • a. de ambtenaar regelmatig direct contact heeft met ingeslotenen of externen;

  • b. de dienstkleding als identificatiemiddel dient waaraan ingeslotenen of externen een ambtenaar kunnen herkennen;

  • c. dit in het belang is van de bescherming van de ambtenaar tegen een bepaald risico.

 • 3 De verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 2° en 3°, zijn niet van toepassing op ambtenaren die werkzaamheden verrichten in het Pieter Baan Centrum.

Artikel 3

 • 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de aan de functie van de ambtenaar gebonden dienstkleding kosteloos ter beschikking wordt gesteld overeenkomstig de voor die functie in de bijlage aangegeven kledingstukken.

 • 2 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat het aan de functie van de ambtenaar voorgeschreven onderscheidingsteken ter beschikking wordt gesteld.

 • 3 Aan de ambtenaar worden de volgende in het eerste lid bedoelde verstrekkingen gedaan:

  • a. een eenmalige initiële verstrekking van een startpakket dienstkleding;

  • b. een jaarlijkse operationele verstrekking;

  • c. verstrekking uit operationele voorraad;

  • d. calamiteitenverstrekking indien de dienstkleding bij de uitoefening van de functie ongeschikt is geworden.

 • 5 De overeenkomstig dit artikel beschikbaar gestelde dienstkleding wordt in bruikleen gegeven aan de ambtenaar en blijft te allen tijde in eigendom van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

 • 6 De ambtenaar is verantwoordelijk voor de aan deze verstrekte dienstkleding en voor de reiniging daarvan.

Artikel 4

De ambtenaar draagt de dienstkleding:

 • a. gedurende de dienstuitoefening;

 • b. indien het bevoegd gezag dit de ambtenaar opdraagt of hiervoor toestemming verleent. Op verzoek van het bevoegd gezag draagt de ambtenaar bij officiële of plechtige gelegenheden een ceremonieel tenue volgens de daarvoor geldende richtlijnen.

Artikel 5

 • 1 Het bevoegd gezag kan de ambtenaar toestemming verlenen af te wijken van het bepaalde in artikel 4 indien:

  • a. de ambtenaar gedurende een bepaalde periode werkzaamheden verricht uit hoofde van een andere functie;

  • b. sprake is van zwangerschap;

  • c. om medische redenen het dragen van de dienstkleding niet mogelijk is. Daartoe overlegt de ambtenaar een schriftelijke medische verklaring van een arts.

Artikel 6

 • 1 De ambtenaar is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze dragen van de dienstkleding, waarbij niet is toegestaan:

  • a. artikelen van het dienstkledingpakket te combineren met eigen kleding;

  • b. artikelen van het dienstkledingpakket te dragen buiten werktijd behalve tijdens het reizen naar en van het werk via de meest gebruikelijke route;

  • c. artikelen van het dienstkledingpakket te gebruiken voor persoonlijke doeleinden;

  • d. het uiterlijk of de snit van de dienstkleding te wijzigen of de op de dienstkleding aangebrachte emblemen of logo’s te verwijderen, onbruikbaar of onleesbaar te maken of daar iets aan toe te voegen. De kosten voor het in oorspronkelijke staat herstellen van de dienstkleding, betaalt de ambtenaar aan Dienst Justitiële Inrichtingen;

  • e. de dienstkleding te ontvreemden of aan niet-dienstkleding dragende ambtenaren van Dienst Justitiële Inrichtingen in gebruik te geven;

  • f. kleding uit een andere dan de eigen functiegroep te dragen;

  • g. werkzaamheden te verrichten in een combinatie van dienstkledingartikelen die niet voldoen aan de voorgeschreven combinatie voor de taak;

  • h. de dienst aan te vangen met artikelen van het dienstkledingpakket die kapot of versleten zijn of waarvan het logo niet meer herkenbaar is.

 • 2 Het is de ambtenaar ten tijde van het dragen van de dienstkleding zonder specifieke toestemming van het bevoegd gezag niet toegestaan:

  • a. in het openbaar alcoholische dranken te nuttigen;

  • b. deel te nemen aan demonstraties, protestmarsen en politieke bijeenkomsten of soortgelijke publieke bijeenkomsten.

Artikel 7

 • 1 Het is de ambtenaar die dienstkleding draagt niet toegestaan daarbij kledingstukken en sieraden te dragen die mogelijk uitdrukking geven aan een religieuze overtuiging.

Artikel 8

De ambtenaar is verplicht de aan deze verstrekte dienstkleding te doen inleveren indien:

 • a. nieuwe dienstkleding wordt geïntroduceerd;

 • b. de dienstkleding versleten is, behoudens voor zover dit betreft, schoeisel, sokken en T-shirts;

 • c. sprake is van beëindiging van het dienstverband;

 • d. deze niet langer verplicht is de dienstkleding te dragen bij benoeming in een andere functie.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Bijlage behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Regeling dienstkleding Dienst Justitiële Inrichtingen

1. Uniform dienstkledingpakket

 • a. Het standaardpakket bestaat uit:

  • broek of pantalon

  • koppel of riem

  • (polo)shirt

  • sokken

  • werkschoenen

 • b. Daarnaast kunnen de volgende aanvullingen worden verstrekt:

  • bermuda

  • binnenjas

  • bodywarmer

  • clipdas of clipsjaal

  • col

  • colbert

  • handschoenen

  • hoofddeksel

  • jack

  • medische jas

  • parka

  • pet (Dienst Justitiële Inrichtingen)

  • regenbroek

  • sweater

  • thermo onderbroek

  • thermoshirt

  • trui

  • vest

  • wintermuts

  • wintersjaal

2. Sportkleding en sportschoenen

 • a. Het standaardpakket voor executieve medewerkers bestaat uit:

  • sportbroek

  • sportschoenen

  • sportregenjas

  • sportshirt

  • sportsokken

  • trainingsbroek

  • trainingsjas

 • b. Daarnaast kunnen aan medewerkers van de specialistische eenheden van de Dienst Vervoer & Ondersteuning de volgende aanvullingen worden verstrekt:

  • runningbroek

  • runningjas

  • thermo ondergoed

 • c. Het standaardpakket voor sport- en spelbegeleiders bestaat uit:

  • badslippers

  • coachjas

  • sportregenbroek

  • sportregenjas

  • sportbh

  • sportbroek

  • sportschoenen

  • sportshirt

  • sportsokken

  • sporttas

  • trainingsbroek

  • trainingsjas

3. Sportkleding en sportschoenen voor lichamelijke opvoeding

Het standaardpakket voor instructeurs lichamelijke opvoeding bestaat uit:

 • badslippers

 • coachjas

 • fleecemuts

 • handschoenen

 • polo

 • polosweater

 • shirt

 • sportbh

 • sportbroek

 • sportregenbroek

 • sportregenjas

 • sportschoenen

 • sportsokken

 • sporttas

 • trainingsbroek

 • trainingsjas

Terug naar begin van de pagina