Omzettingsregeling luchthaven Lelystad

[Regeling vervallen per 01-04-2015.]
Geldend van 31-03-2015 t/m 31-03-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 30 maart 2015 nr. IENM/BSK-2015/53443, houdende omzetting van de bepalingen omtrent het luchthavenluchtverkeer uit het aanwijzingsbesluit van de luchthaven Lelystad, in verband met de vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens (Omzettingsregeling luchthaven Lelystad)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-04-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toepassingsbereik

[Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling is van toepassing op de luchthaven Lelystad.

Artikel 3. Luchthavengebied

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 Het luchthavengebied is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2 Op de luchthaven zijn gelegen:

  • a. een verharde start- en landingsbaan, gelegen in de geografische richting 048°-228°, met een lengte van 1.250 meter en een breedte van 30 meter, met de daarbij behorende verharde rijbanen, voor het luchtverkeer ingedeeld onder codenummer 3 en codeletter C, als bedoeld in bijlage 14, deel 1, van het verdrag;

  • b. een MLA-baan, gelegen in de geografische richting 048°-228°, met een lengte van 300 meter.

 • 3 De banen zijn aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 4 Op de luchthaven is een start- en landingsplaats voor het gebruik door helikopters gelegen, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 4. Burgerluchtverkeer

[Vervallen per 01-04-2015]

Op de luchthaven is uitsluitend burgerluchtverkeer toegestaan.

Artikel 5. Gebruik

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 Het gebruik van de luchthaven vindt plaats overeenkomstig:

  • a. de zichtvliegvoorschriften binnen de daglichtperiode onder de ter plaatse geldende zichtweersomstandigheden, en

  • b. de instrumentvliegvoorschriften, tussen 07:00 en 23:00 uur plaatselijke tijd, voor zover deze periode valt buiten de daglichtperiode en het uitsluitend incidentele overlandvluchten betreft, niet zijnde les- en oefenvluchten.

 • 2 Voor het uitvoeren van spuitvluchten en van medische vluchten met een spoedeisend karakter kan door de exploitant worden bepaald dat van de luchthaven mag worden opgestegen en op de luchthaven mag worden geland vanaf een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

 • 3 Het eerste lid geldt niet voor het uitvoeren van vluchten door vliegscholen die opleiden voor CPL(A) of CPL(H), de ANWB-MAA en de landelijke politie, voor training en recurrencytraining van VFR night, tijdens doordeweekse dagen vanaf het einde van de daglichtperiode tot 20.00 uur plaatselijke tijd.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is het de ANWB-MAA toegestaan om tussen 20:00 uur en 23:00 uur plaatselijke tijd, ten behoeve van training van VFR night, eenmaal per dag overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften van de luchthaven te vertrekken en weer op de luchthaven binnen te komen.

 • 5 Het op basis van het derde en vierde lid uit te voeren aantal vluchten of bewegingen in de periode van 1 oktober van enig jaar tot 1 oktober van het daaropvolgende jaar, bedraagt ten hoogste 1.000 vluchten onderscheidenlijk 2.000 bewegingen.

Artikel 6. Gebruiksjaar

[Vervallen per 01-04-2015]

Het gebruiksjaar van de luchthaven betreft de periode van 1 januari van enig jaar tot 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Artikel 7. Grenswaarden voor de geluidbelasting

[Vervallen per 01-04-2015]

De ligging van de handhavingspunten, bedoeld in artikel X, eerste lid, van de wet, en de grenswaarden voor de geluidbelasting op die punten, zijn opgenomen op de kaart onderscheidenlijk in de tabel in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 8. Ruimtelijke beperkingen

[Vervallen per 01-04-2015]

De beperkingengebieden, bedoeld in artikel X, vijfde lid, van de wet, zijn aangegeven op de kaarten in de bijlagen 2 en 3 bij deze regeling.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 maart 2015.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Omzettingsregeling luchthaven Lelystad.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W. Mansveld

Bijlage 1. behorende bij de artikelen 3 en 7 van de Omzettingsregeling luchthaven Lelystad: kaart van het luchthavengebied met ligging van de banen, ligging van de start- en landingsplaats voor helikopters en ligging van de handhavingspunten en tabel met de grenswaarden in de handhavingspunten

[Vervallen per 01-04-2015]

Bijlage 255102.png

Bijlage 2. behorende bij artikel 8 van de Omzettingsregeling luchthaven Lelystad: kaart met het beperkingengebied ten gevolge van de Ke-geluidzone

[Vervallen per 01-04-2015]

Bijlage 255103.png

Bijlage 3. behorende bij artikel 8 van de Omzettingsregeling luchthaven Lelystad: kaart met het beperkingengebied ten gevolge van de Bkl-geluidzone

[Vervallen per 01-04-2015]

Bijlage 255104.png
Terug naar begin van de pagina