Besluit aanwijzing toezichthouders hoofdstuk 11 Postwet 2009

Geldend van 28-03-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 24 maart 2015, nr. WJZ/15034351, tot aanwijzing van toezichthouders op hoofdstuk 11 van de Postwet 2009

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 38, tweede lid, van de Postwet 2009;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 11 van de Postwet 2009 worden aangewezen de senior beleidsmedewerkers van de directie Mededinging en Consumenten van het directoraat-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken die zijn belast met het dossier post.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 maart 2015

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina