Regeling aanwijzing BBT-documenten grote inrichtingen milieubeheer BES

Geldend van 01-04-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 5 maart 2015, nr. IENM/BSK-2014/265864, houdende nadere regels met betrekking tot het bepalen van beste beschikbare technieken voor grote inrichtingen op Bonaire, St. Eustatius en Saba (Regeling aanwijzing BBT-documenten grote inrichtingen milieubeheer BES)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 11, derde lid, van het Besluit grote inrichtingen milieubeheer BES;

BESLUIT:

Artikel 1

Onze Minister houdt bij de bepaling van de voor een inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken in ieder geval rekening met de informatiedocumenten over beste beschikbare technieken, die zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing BBT-documenten grote inrichtingen milieubeheer BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Bijlage 1. : Aanwijzing documenten BBT

Aangewezen documenten als bedoeld in artikel 1 zijn:

  • Reference Document on Best Available Techniques Emission from Storage, july 2006 (BREF Op- en overslag bulkgoederen);

  • Reference Document on Best Available Techniques Large Combustion Plants, july 2006 (BREF Grote stookinstallaties);

  • Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water en Waste Gas Treatment, february 2003 (BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling);

  • Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) van april 2012;

  • Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) van juli 2012;

  • Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’ van december 2012 (PGS 15);

  • Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 ‘Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’ van oktober 2008 (PGS 29);

  • Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30 ‘Vloeibare brandstoffen: bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties’ van december 2011 (PGS 30);

  • CIW-nota over onvoorziene lozingen waardoor MRA en het gebruik van Proteus aangewezen zijn als stand der techniek.

Terug naar begin van de pagina