Besluit vaststelling selectielijst Erfgoedinspectie periode vanaf (1993) 2001

Geldend van 29-03-2015 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Erfgoedinspectie periode vanaf (1993) 2001

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUIT:

Artikel 2

De voor de Erfgoedinspectie en haar rechtstaakvoorgangers vastgestelde handelingen in de selectielijst Cultuurbeheer (vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. C/S/04/1209 d.d. 5 juni 2004 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 208 d.d. 28 oktober 2004)) worden afgesloten per 1-1-2001.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 13 maart 2015

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina