Ondermandaatbesluit directie Integrale Bedrijfsvoering IenM Infrastructuur en Milieu 2012

Geldend van 02-07-2015 t/m heden

Besluit van de algemeen directeur Integrale Bedrijfsvoering IenM, van 12 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/48296, houdende de verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging (Ondermandaatbesluit directie Integrale Bedrijfsvoering IenM Infrastructuur en Milieu 2012)

De algemeen directeur Integrale Bedrijfsvoering IenM,

Gelet op de artikelen 23, tweede lid, 25, vierde lid, 29 en 30 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Verlening ondermandaat

Aan de directeuren en afdelingshoofden worden de aan de algemeen directeur verleende bevoegdheden, voor zover die behoren bij hun taken, in ondermandaat verleend.

Artikel 3. Omvang ondermandaat

Het in artikel 2 verleende ondermandaat omvat niet de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.

Artikel 5. Ondertekeningsmandaat directie Human Resources Management en Facilitair Management

Aan de directeur en afdelingshoofden van de directie Human Resources Management en Facilitair Management wordt ondertekeningsmandaat verleend voor de bevoegdheden betreffende de ambtelijke rechtspositie, bedoeld in artikel 25, derde lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012.

Artikel 6. Machtiging teamleiders

Aan de teamleiders wordt machtiging verleend tot het uitoefenen van bevoegdheden betreffende de ambtelijke rechtspositie van functionarissen die binnen hun team vallen.

Artikel 8. Intrekking ondermandaatbesluit

Het Ondermandaatbesluit Shared Services Organisatie Infrastructuur en Milieu 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2015.

Artikel 10. Titel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit directie Integrale Bedrijfsvoering IenM Infrastructuur en Milieu 2012.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De algemeen directeur Integrale Bedrijfsvoering IenM,

M.P.J. Bouten

Terug naar begin van de pagina