Mandaatregeling DT&V Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015

[Regeling vervallen per 25-07-2015.]
Geldend van 19-03-2015 t/m 24-07-2015

Regeling van de algemeen directeur van de dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 9 maart 2015, nr. 2015-264, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur-generaal ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling DT&V Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015)

De algemeen directeur van de dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3 van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-07-2015]

Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatregeling DGVZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 aan de algemeen directeur van de dienst Terugkeer en Vertrek verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun directie of hun afdeling betreffen ondermandaat verleend aan:

 • a. de directeur Internationale aangelegenheden;

 • b. de directeur Voorbereiden Vertrek;

 • c. de directeur Bewaring;

 • d. de directeur Operationele Ondersteuning;

 • e. het hoofd van de afdeling Strategisch advies

 • f. het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering.

Artikel 2

[Vervallen per 25-07-2015]

Als bevoegd gezag als bedoeld in het Algemeen Rijksambtenarenreglement, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij dit besluit, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 3

[Vervallen per 25-07-2015]

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij dit besluit voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

[Vervallen per 25-07-2015]

Als bevoegd om besluiten te nemen op het terrein van de vreemdelingenwetgeving en van de Rijkswet op het Nederlanderschap, alsmede daaraan gerelateerde besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet bescherming persoonsgegevens, verzoeken om schadevergoeding, en de behandeling van klachten, en besluiten op grond van de Kaderwet overige BZK-subsidies en de REAN regeling, worden aangewezen de ambtenaren genoemd in kolom 1 van bijlage 3 bij dit besluit voor zover het betreft de rechtshandelingen, genoemd in de overige kolommen van die bijlage.

Artikel 5

[Vervallen per 25-07-2015]

Aan de algemeen directeur blijft voorbehouden:

 • a. de bevoegdheid tot het vaststellen van de kwalitatieve formatie;

 • b. de bevoegdheid tot het nemen van niet-individuele personeelsbeslissingen;

 • c. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten inzake buitenlandse dienstreizen;

 • d. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten op basis van artikel 69 ARAR voor zover de schade betrekking heeft op materiële schade;

 • e. de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies;

 • f. de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen voor het huren van panden of het aanschaffen van ICT-apparatuur en/of software;

 • g. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten over de toekenning van een persoonsgebonden dienstauto.

Artikel 6

[Vervallen per 25-07-2015]

 • a. Bij verhindering of afwezigheid van de algemeen directeur is de directeur Internationale Aangelegenheden aangewezen als plaatsvervangend algemeen directeur.

 • b. De in artikel 1 genoemde functionarissen wordt toegestaan elkaar volledig te vervangen. Zij treden daarbij in elkaars, in artikel 1 genoemde bevoegdheden.

Artikel 7

[Vervallen per 25-07-2015]

Voor zover het de dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie betreft, wordt artikel 9, tweede lid van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 25-07-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 25-07-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatregeling DT&V Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Bijlage 1, 2 en 3 bij dit besluit liggen bij het ministerie ter inzage.

De algemeen directeur van de dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

R Maas

Bijlage 1

[Vervallen per 25-07-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.]

Bijlage 2

[Vervallen per 25-07-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.]

Bijlage 3

[Vervallen per 25-07-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.]

Terug naar begin van de pagina