Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de biologische teelt van peer tegen schurft 2015

[Regeling vervallen per 29-07-2015.]
Geldend van 01-04-2015 t/m 28-07-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 13 maart 2015 nr. 15032214, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de biologische teelt van peer tegen schurft (Venturia pyrina) (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de biologische teelt van peer tegen schurft 2015)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-07-2015]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel VitiSan (kaliumwaterstof carbonaat, gehalte: 994,9 gram per kg) ter bescherming van de biologische teelt van peer tegen schurft.

Artikel 2

[Vervallen per 29-07-2015]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 29-07-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2015 en vervalt met ingang van 29 juli 2015.

Artikel 4

[Vervallen per 29-07-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de biologische teelt van peer tegen schurft 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen

Directeur-Generaal Agro en Natuur

Bijlage 2. Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 29-07-2015]

Voorgestelde toepassing

[Vervallen per 29-07-2015]

VitiSan (Kaliumwaterstof carbonaat, gehalte: 994,9 gram per kg)

Toelatingshouder: Biofa AG

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 29-07-2015]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-

gebied

Type

toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden

Peer (biologische teelt)

gewasbehandeling

Perenschurft1

0,50%

7,5 kg/ha

6 toepassingen per 12 maanden

45 kg/ha

3

1 Venturia pyrina

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Terug naar begin van de pagina